چهارمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران
 9 و 10 مهرماه 1383 در تالار امام بيمارستان امام خميني تهران .

رئیس همایش: دکتر سیداصغر میر عمادی

دبیر اجرایی همایش: دکتر امیررضا رکن

اعضاء کمیته علمی:
 دکتر اکبر خوشخونژاد- دکتر سیداصغرمیرعمادی- دکتر امیررضا رکن- دکتر فریده حقیقتی- دکتر یدالله سلیمان نژاد- دکتر مژگان پاک نژاد- دکتر سیدحسین صالحی- دکتر مهوش موسوی جزی- دکتر افشین خورسند- دکتر سید مجتبی سیدین- دکتر غلامعلی غلامی- دکتر فرخ خطیب لو- دکتر محمود تمیزی- دکتر هدایت الله گلستانه- دکتر غلامعباس مرتضوی

اعضاء کمیته اجرایی:
دکتر سیداصغر میرعمادی- دکتر امیررضا رکن- دکتر سیدمجتبی سیدین- دکتر سیامک یعقوبی- دکتر یدالله سلیمانی شایسته

اعضاء کمیته بین الملل:
دکتر اصغر میرعمادی- دکتر سیدحسین صالحی

اعضاء کمیته امور نمایشگاهی:
دکتر امیررضا رکن- دکتر حسن سمیاری

اعضاء کمیته مالی:
دکتر امیررضا رکن- دکتر اصغرمیرعمادی

تعداد شركت كنندگان :690 نفر
تعداد مقالات ارائه شده : 33 مقاله
تعداد مقالات ارائه شده بصورت پوستر : 17 مقاله
تعداد كارگاههاي آموزشي :  6
تعداد شركت هاي حاضر در نمايشگاه :  17

9/7/1383 روز اول
سالن اصلي
مراسم افتتاحيه 30/10-30/8

پانل اول سخنراني علمي: پريودنتولوژي ، ديروز- امروز- فردا دكتر سيد مجتبي سيدين 30/10-10

پانل دوم 13-11 موضوع جراحي‌هاي موكوژنژيوال
هيأت رئيسه پانل: دكتر غلامعلي غلامي — دكتر يدا… سليماني شايسته — دكتر مهدي صاحب جمع اتابكي

1- دكتر پارلار30/11-11 Soft tissue manipulatian and Augmentatian in Esthtic Dentistry
2- پيوند آزاد لثه دكتر اكبر خوشخونژاد 12-30/11
3- Root cementam and its significance دكتر.بوسارد 30/12-12
4- موارد مختلف در كاربرد جراحيهاي موكوژنژيوال دكتر جهانشاه برومند 13-30/12

پانل سوم موضوع : ايمپلنت هاي دنداني
هيأت رئيسه پانل: دكتر رضا آقاسي‎زاده- دكتر احمد حائريان- دكتر سيامك يعقوبي
1- Immediate fanctianal loading in edentaloas lower Jaw دكتر سردار 30/14- 4
2- مروري بر درمان ايمپلنت با روش Immediate loading و گزارش چند مورد دكتر مژگان پاكنژاد 15-30/14
3- سينوس ليفت كدام تكنيك؟ كدام ماده؟ دكتر حميد محمود هاشمي 16-30/15
4- ملاحظات اكلوژن و پريودنشيم دكتر مسعود اجلالي30/15-15

پانل چهارم موضوع : علوم وابسته
هيأت رئيسه پانل: دكتر محمد ابراهيم رحماني- دكتر مهوش موسوي- دكتر عليرضا فتحيه
1- شيوع بيماريهاي پريودنتال در بيماران قلبي مصرف كننده نيفيديپين دكتر محمد حسن نجفي 17-30/16
2- بررسي ارتباط بين بيماريهاي پريودنتال و ميزان فيبرفيوژن پلاسما دكتر كاظم فاطمي 30/17-17
3- موارد تجويز و عدم تجويز در جراحي اندودنتيكس دكتر حسن رزمي 18-30/17
4- روشي جديد براي جايگزيني ايمپلنت بدون استفاده از گرافتهاي استخواني يا ممبرانها در ريجهاي آتروفيك فك بالا
 دكتر گلستانه 30/18-18

10/7/1383 روز دوم
سالن اصلي

پانل پنجم30/10-30/8 موضوع: تحقيقات و نوآوري
هيأت رئيسه پانل: دكتر حميد مقدس- دكتر افشين خورسند- دكتر محمود خسروي
1- بررسي مقايسه اثر EMD به تنهائي و بهمراه استخوان اتوژن در درمان ضايعات داخل استخواني دكتر امير اسكندري 45/8-30/8
   2. 2-مقايسه تاثير دو ماده استخوان ساز
      Cerasorb با Bio-oss در ترميم ضايعات ااستخواني دكتر حسن سمياري9-30/8
3- بررسي رابطه انواع الگوهاي اكلوژني در حركات طرفي بر روي برخي پارامترهاي پريودنتال در بيماران مبتلا به
Moderate to severe periodontitis دكتر بهزاد هوشمند 15/9-9
4- مقايسة اثرات كلنيكال بافت همبند كام و كلاژن بعنوان غشاء همراه با BIO-OSS، در درمان ضايعات عمودي استخوان آلوئل بين دنداني دكتر حميد مقدس( سخنران دكتر ليلا سلطاني)30/9-15/9
5- ارزيابي فرآوردهاي جديد حاوي اسيد تانيك در كاهش خونريزي لثه دكتر محمد كتابي 45/9-30/9
6- بررسي شيوع پريودنتيت موضعي جوانان در دانش آموزان 15و 16 ساله دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر صنعتي البرز و الوند قزوين دكتر جلال ادين حميصي 10-45/9
7- مطالعه وضعيت پريودنشيم در بيماران مبتلا به HTLV1 در مرحله Carier دكتر ناصر سرگلزائي 15/10-10
8- بررسي اثرات ليزر كم توان Ga-As بر بازسازي ضايعات پريودنتال دكتر رضا فكرآزاد 30/10-15/10

پانل ششم 13-11 موضوع: استميك در پريودنتولوژي و ايمپلنتولوژي
هيأت رئيسه پانل: دكتر سيد مجتبي سيدين- دكتر سيد حسين صالحي- دكتر محمد شاه ابوئي
1- Periodontal perspective in an interdisciplinarg approach to estheticallg demanding cases دكتر پارلار30/11-11
2- راهكارهاي كلنيكي براي حفظ بافتهاي سخت و نرم جهت تأمين استميك ايمپلنت‌هاي تك دنداني دكتر رضا پورعباس 12-30/11
3-graft Single toodh replacement with hard& soft tissue دكتر سردار 30/12-12
4- Treat ment modalities in a esthatic zones دكتر اسكولين 13-30/12
 
پانل هفتم 16-14 موضوع : رژنراسيون
هيأت رئيسه پانل: دكتر غلام عباس مرتضوي- دكتر محمود تميزي- دكتر فريده حقيقتي- دكتر اردشير لفظي
1- Enamel matrix proteins and tissue engineering دكتر بوسارد 30/14-14
2- بازسازي استخوان آلوئل به كمك Distraction osteogenesis دكتر حسين بهنيا 15-30/14
3- Non sargical & sargical periodontal therapy with an Eriyag laser دكتر اسكولين 30/15-15
4- بازسازي استخوان سينوس با تكنيك استئوتوم دكتر فرخ خطيب لو 16-30/15

پانل هشتم 30/18-30/16 موضوع: درمانهاي غير جراحي و پيشگيري
هيأت رئيسه پانل: دكتر اكبر خوشخونژاد- دكتر محمدرضا طالبي اردكاني- دكتر فريال طالقاني
1- درمانهاي غير جراحي- پيشگيري دكتر بهرام آيراملو 17-30/16
2- بررسي مقايسه‌ايي اندكسهاي پريودنتال و شمارش كلني ميكروب P.gingivalis در
چهار درمان غير جراحي در بيماران Aggressive دكتر زينب كدخدا 30/17-17
3- ارزيابي ميكروبيولوژيك و كلنيكي تأثير تجويز سيستميك تركيب آموكسي سيلين و متروميندازول همراه با SRP در درمان پريودنتيت مزمن متوسط تا پيشرفته دكتر امير معين تقوي 18-30/17
4- مقايسه آزمايشگاهي اثر ضدميكربي دهان شويه‌هاي ايرشا، سينامول و كلروهگزين دكتر وحيد اصفهانيان 30/18-18
 
مراسم اختتاميه 19-30/18
 
پانل‌هاي ويژه                           سالن لاله 

پانل اول 9/7/83      10-30/8 
  افتتاحيه 
 
پانل دوم 9/7/83          13-11 
رژنراسيون ضايعات استخواني(Geistlich) 
دكتر اسكولين 
 

پانل سوم 9/7/83           16-14 
بهداشت و پيشگيري 
خانم ژاله بحريني 
 
پانل چهارم 9/7/83          30/18-30/16 
آشنايي با سيستم BRANEMARK SYSTEM) REPLACE )
دكتر سردار 
 
پانل پنجم 10/7/83             30/10/30/8 
درمان نواحي استتيك با ايمپلنت‌هاي ITI
دكتر پارلار 
 

پانل ششم 10/7/83              13-11 
ليزر در پريودنتولوژي 
دكتر فكرآزاد 
 

پانل هفتم 10/7/83               16-14 
پرسش و پاسخ 
 
پانل هشتم 10/7/83              30/18/30/16 
مباني پروتز در ايمپلنت‌هاي ITI
دكتر بهناز، دكتر منزوي, دكتر بنكدارچيان