پنجمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران
 7 و 8  مهرماه 1384