ششمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران
11-13 آبان1385 شیراز

رئیس کنگره: دکتر سعید رئوفی
مدیر مالی همایش: دکتر سعید دوکامی
مسئول کمیته علمی: دکتر شریعه فقیهی
مسئول کمیته تدارکات: دکتر رضا عمید

تعداد شرکت کنندگان 620 نفر
تعداد مقالات ارائه شده به صورت پوستر: 35 مقاله
تعدادشرکتها: 16 شرکت
تعداد کارگاههای آموزشی: 5 کارگاه