دهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران - 20 تا 22 بهمن ماه 1389 - هتل المپیک

prostho10.jpg
bridging the gaps پلی بر فاصله ها
 
آلبوم عکس کنگره 10 انجمن پرستودنتیست های ایرانreview، نظرات درمورد همایش دندانپزشکی ایران news، اخبار و گزارشات همایش دندانپزشکی ایران
آلبوم عکس کنگره
نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره
امیدواریم با درج نظرات خود به رشد خوبی ها و رفع مشکلات کمک کنید

شورای برگزاری:
رئیس کنگره: دکتر کاظم مرشدی
قائم مقام کنگره: دکتر محمدحسن شاهرودی
دبیر کمیته علمی: دکتر مجید  ناصرخاکی
دبیر کمیته اجرایی:  دکتر مرتضی  نشاندار
دبیر کمیته مالی: دکتر غلامرضا  غزنوي
دبیر کمیته نمایشگاه: دکتر ظفر  مهدوي ایزدي
قائم مقام کمیته نمایشکاه : دکتر حبیب  حاج میرآقا
دبیر کمیته روابط عمومی و آموزش مدون: دکتر علی اکبر  رضایی
دبیر کمیته بین الملل: دکتر کاوه  سیدان
دبیر کمیته تحقیقات و نوآوري: دکتر فریده  گرامی پناه
دبیر کمیته کارگاه ها و برنامه هاي عملی: دکتر لیلا  صدیق پور 
دبیر کمیته پوستر: دکتر حسین  خدامی
دبیر کمیته تکنیسین ها: دکتر حکمت  یزدي
دبیر کمیته تشریفات و مراسم ویژه: دکتر عبدالجواد  رحیم پور
دبیر کمیته رایانه و سمعی و بصري: دکتر مرتضی  نیکوبذل
دبیر کمیته انتشارات: دکتر سولماز  اسکندریون
قائم مقام کمیته انتشارات: دکتر افشین  رحیمی فر
دبیر کمیته نام نویسی: دکتر مهدي  جوان
دبیر کمیته سخنرانان اصلی: دکتر علیرضا رحیمی فر 
دبیر کمیته نظارت و پیگیري: دکتر محمدحسن سالاري
قائم مقام کمیته نظارت و پیگیري: دکتر محمدرضا سازور
دبیر کمیته امور شهرستان ها: دکتر رضا ناهیدي
ستاد اجرائی : دکتر رضا  مبینی
مسئول دبیرخانه: آقای محمد شاپوري
دبیرخانه انجمن: خانم ها شیلا طباطبایی، مونا لیلابی

پیام رئیس کنگره :
  به نام خداوند یکتا  بسیـار مفتخرم که در دهمین کنگره  علمی انجمن پروستودونتیست هـای ایـران  میزبان همکـاران ارجمندم  می باشم و از طرف خودم و شورای برگزری کنگره از تشریف فرمائی همه شما مفتخریم . برنامه علمی کنگره که پیش رویتان می باشد حاصل تلاش وقفه ناپذیر دوستان مهربانم در شورای برگزاری کنگره می باشد که امیدوارم هر چه بیشتر مضید فایده قرار گیرد و در کارهای دندانپزشکی آینده مان کاربرد داشته باشد . اینجا بر خود  لازم  می دانم  از تمام افـراد و دست اندرکاران این کنگره که بسیار زحمت کشیده اند تشکر و قدردانی نمایم بخصوص از هیئت مدیره محترم انجمن پروستودونتیست های ایران برای اعتمادشان به بنده جهت برگزاری این کنگره و شخص رئیس هیئت مدیره، دوست مهربانم ، جناب آقای دکتر سیدان که بدون ایشان و بقیه شورای برگزاری این امر محال می بود . در این برنامه سعی شده است که از نظر کیفی و کمی برنامه ای پربار و کلان و قابل استفاده علمی کاربردی شما همکاران خوبـم فراهم آید . بطور حتم و یقین کمبودهایـی هم در این برنامه و در سه روز برگزاری آن مشاهده دخواهید فرمـود که همه آنـها فقط و فقط به بنده برمی گردد و بعهده میگیرم و پیشاپیش عذزخواهی می کنم . دوستان و همکاران؛ در مورد تم اصلی کنگره باید به عرض برسانم که انتخاب Bridging The Gaps - پلی بر فاصله ها – جهـت نزدیک تـر کردن  تمام فـاصله های دندانپزشکی میباشد ، اعـم از فـاصله بین فارغ التحصیلی و مطب داری، روابـط بین بیمار و دکتر، افـراد همکار و یاران درمانی با دنـدانپزشک.  تجربه شخصی خودم که در سـالها قبل در کلاس های بین بخشی با رزیدنت هـای عزیز در مـورد رشته تخصصی خودشـان و تعصب آنـها در آن رشته شرکت می کردم، متوجه شدم که بهتر است در این مورد و در یک جایی شاید بتوانم این رشته ها را به هم نزدیک کنم که البته در سه روز برگزاری کنگره کامل نخواهد شد ولی خوشحالم که این مقوله مطرح شده است . همکاران محترم همه یک دندانپزشک می باشیم در ایـن رشته خود به خود این پل ارتباطی وجود دارد و بعضـی ها متخصص شده اند. بنابراین امیدوارم که این پل بـا مشورت  های گوناگون در رشته های مختلف و رعایت هرچه بیشتر اخلاقیات حرفه ای و شرکت در سمیناره او سیمپوزیوم ها و کنگره های مختلف ایجاد شود. انشاءالله
ارادتمند همه شما یاران باوفا دکتر کاظم مرشدی

پیام دبیر علمی کنگره:
همکاران ارجمند، افتخار داریم که در دهمین کنگره علمی انجمن پروستودنتیست های ایران مورخ   22-20  بهمن 1389 که در هتل المپیک برگزار می شود، پذیرای شما باشیم.  در ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که تعداد سیصد و هفتاد مقاله و پوستر جهت ارایه به دبیرخانه انجمن پروستودنتیست های ایران، کنگره دهم فرستاده شد که پس از داوری های انجام شده تعداد یکصد و بیست پوستر و .... سخنرانی در قالب پنجاه و شش پانل علمی و عملی پذیرفته شد. علاوه بر سخنرانـان داخل کشور، چنـدین سخنران از کشورهای امریکا، ایتالیا، سوییس، آلمان وکره جنوبی در این همایش سخنرانی خواهند داشت. تعداد 6 کارگاه عملی در زمینه درمان های مختلف پروتزی و 16 کارگاه جهت ارایه آخرین دستاوردهای دندانپزشکی در زمینه پروتز برگزار خواهد شد. یکی از ویژگی های این کنگره برگزاری پانلی است در زمینه روابط ارتوپدیک اکلوژن که با همکاری مرکز علوم اعصاب هانفر آلمان – یکی از مهمترین  و مشهورترین مراکز درمانی و تحقیقاتی علوم اعصاب دنیا – انجام می شود. با توجه به این که این مرکز مجهز به یک بخش تخصصیTMJ است، آخرین تحولات و روش های تشخیص  و درمان مشکلات مفصل گیجگاهی فکی در این کنگره مورد بررسی قرار خوهد گرفت . امید است که این همایش که با عنوان "Bridging the Gaps" و با حضور اساتید و همکاران گرامی از سراسر کشور برگزار می شود،بتواند مقداری از این فاصله ها را پر نموده راهکارهای درمانی علمی و جدید را عرضه نماید .
به امید دیدار شما در دهمین کنگره پروستودنتیست های ایران 
دبیر علمی کنگره دهم
دکتر مجید ناصر خاکی

 ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺎﻫﺮودي‬
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد، آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.‬ 
‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد. اول ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ‬  ‫ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟‬ ‫ﻣﺎ در ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎن ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ، اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻤﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪه و ﭘﻠﯽ ﺑﺮ آن اﯾﺠﺎد‬  ‫ﺷﻮد. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﺮدم و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن، ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم‬ ‫دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺰ ﭼﻪ ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ دارد و ﯾﮏ ﭘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد.‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻫﺪف ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﺗﺰ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎج ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻟﺶ در‬ ‫ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺰ، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ راﺣﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ دوام رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺰ‬  ‫ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد. اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﺜﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻤﺎر، دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ و ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ، ﺣﺘﯽ‬ ‫ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎي وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در ﭘﺮوﺗﺰ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟‬
‫در ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎج ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ، وﻗﺘﯽ ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ ﺻﺤﯿﺢ، ﻓﻮﻧﺘﯿﮏ درﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻧﺴﺎج ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺎﻻ وارد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﺷﻮﯾﻢ.‬  ‫ﭘﻞ اول ﺑﺎ ﻣﺮدم: در ﻃﺮح درﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺰي، اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ. آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر،‬  ‫ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد. ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﻞ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﯿﻤﺎر. ﻫﺪف از آﻣﻮزش ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﻣﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﻫﺎن، دﻧﺪان و ﻟﺜﻪ اش ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، دﯾﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ. اﯾﻦ آﻣﻮزش ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ درﻣﺎن اﺳﺖ. )ﺑﺎ ﺟﺰوه ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، آﻣﻮزش روﺑﻪ رو‬ ‫‪ Face to face‬و ﺟﺮاﯾﺪ(. ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻤﺪه ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫رﻓﺘﺎر را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود، ﮐﻤﺎﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ، در ﻣﺪارس، ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺟﺮاﯾﺪ ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از آن ﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ و آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﻢ.‬  ‫دوﻣﯿﻦ ﭘﻞ: ﻓﺎﺻﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﯾﺎر و ﯾﺎور دﻧﺪان‬  ‫ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﺎزوﻫﺎي ﻣﺎ در ﭘﺮوﺗﺰ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در آﻣﻮزش آن ﻫﺎ و در ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ، ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ. در آﻣﻮزش ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.‬ ‫ﻃﻮري ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺲ ﻧﮑﻨﻨﺪ.‬ ‫اﺧﯿﺮاً از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮوﺳﺘﻮدوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻧﺪان ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪن در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.‬

ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪان ﺳﺎزان اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد. ﯾﮑﯽ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎي‬  ‫اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪان ﺳﺎزان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮوﺳﺘﻮدوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﮕﺮه را از ﭘﯿﺶ‬  ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ، آﻧﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻨﮕﺮه، ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﮔﻠﻪ‬ دﯾﮕﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮوﺳﺘﻮدوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ در آﻣﻮزش ﺑﻪ دﻧﺪان ﺳﺎزان ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪان ﺳﺎزي ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را ﻧﺪارد‬  ‫و از ﺑﺎﻻ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ، اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻦ ﮔﺎم ﻣﻔﯿﺪ و ﻻزم را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﮑﺎري‬  ‫و اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪاﻧﺴﺎزان را ﺑﻪ روز ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎي زﺣﻤﺖ ﮐﺶ اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪان ﺳﺎزي، ﻧﻘﺸﺸﺎن را ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ‬  ‫اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.‬
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك داﺷﺘﻪ اﯾﻢ. ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه‬  ‫اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺰﺷﺎن ﺗﻼش ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪه ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎن را از ﭘﻮدر و دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮاد، ﺑﺮاي دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ..‬  ‫در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ، اﯾﻦ ﮐﺎرِ ﺳﺎده اي ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮد. ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺮوﺳﺘﻮدوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ رادﯾﻮﻟﻮژي ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و‬ ‫ﻋﻤﻼً ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﺎري ﮐﺮد.‬ ‫در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺳﻮدش ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ، ﻫﻢ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر.‬ ‫اﯾﻦ ﻫﻤﺎن زدن ﭘﻞ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك دﯾﮕﺮي ﻫﻢ دارﯾﻢ. ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫اي ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﺪ. ﻫﻤﮑﺎران از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ‬ ‫ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء رﺷﺘﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر آﻣﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺎن را ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ.‬  ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ: اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺗﺎﺟﺮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﺎن را‬  ‫در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻫﺎ، ﻃﻮري ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮب، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ وارد‬ ‫ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﻮد. ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺟﻮﯾﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻋﻤﺮ و وﻗﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎن را ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ آدم ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ. روي ﮐﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﮐﻪ‬ ‫ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺎده اي ارزان ﺗﺮ، ﻧﻮﻋﯽ اﺗﻼف ﻋﻤﺮ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ را ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ.‬  ‫

در ﻧﺸﺮﯾﺎت دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻧﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ و ﻧﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻎ آن‬  ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮل ﻏﺮﻓﻪ را ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻﯾﺶ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.‬  ‫دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺮف » ﻧﺎم « ﮐﺎﻻ ﻣﯽ‬  ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﮐﯿﻔﯿﺖ« ﮐﺎﻻﺋﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ‬  ‫ﺣﺮف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ، آﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﮕﺮه‬  ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺗﮑﻨﯿﮏ را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد، ﮐﺎﻻ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬  ‫اﻧﺠﻤﻦ ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﺪ؟‬

 در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ و ‪ NGO‬ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼً‬ 
‫‪ ،ADA‬ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ‪ Certificate‬ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ اي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫وﻗﺘﯽ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زده ﺷﻮد اﯾﻦ آﮔﻬﯽ را ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ...‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ: 1- ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ 2- در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ 3- ده ﺳﺎل‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻻ. ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ. اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎل ﻫﺎ در ﮔﻤﺮگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﻪ داري ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف‬  ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮔﻤﺮگ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﮐﺎﻻ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ اﻧﺠﻤﻨﯽ روي ﻣﻮادي ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﺶ اﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﮑﺎران‬  ‫دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه را ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ‬  ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ و ذﻫﻨﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﭘﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زده ﺷﻮد، ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي‬  ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﺎج آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻧﺪ. ﻣﺎ ﭘﺮوﺳﺘﻮدوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ اول ﻣﺤﺘﺎج‬ ‫اﻧﺪودوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ. دوم ﻣﺤﺘﺎج ﭘﺮﯾﻮدوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺳﻮم ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺑﻌﺪ، ﻣﺤﺘﺎج‬ ‫ﺟﺮاﺣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از داﻧﺶ ﺟﻮي دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻧﺴﻞ از ﻣﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮﻧﺪ، ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ ﯾﺶ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن را روي ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ. ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺷﺎﮔﺮدﯾﻢ. ﻣﻦ ﻫﻨﻮز‬ ‫در ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ دارم و ﺑﻌﺪاً از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.‬

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮه، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﯿﭻ اﺛﺮي از ﺑﺤﺚ ﻫﺎي آن ﺑﺮ ﺟﺎي ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﮔﺰارش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اي ﭼﺎپ‬  ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﺐ ﻫﺎي ﮐﺎر ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي‬  ‫آن ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﮐﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺪارد. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﺻﻼً اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻧﺪﯾﺪه ام داﻧﺶ ﺟﻮﯾﯽ در‬  ‫ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اش ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد ﮐﻨﮕﺮه راﻣﺄﺧﺬ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﻢ روﯾﺶ ﮐﺎر ﺷﺪه‬  ‫ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻨﮕﺮه اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮدش را ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ و‬  ‫در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺷﺪي رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه دﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه و دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در‬  ‫ﮐﻨﮕﺮه ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺧﻮب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد. ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬  ‫در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﭼﻨﺪان  دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.  ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪان ﮐﺎر ﺷﺪه و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ‬  ‫ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد، ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
ﭼﺎپ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از دو ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ‬  ‫اول: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب، از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. دوم ﺳﺨﻨﺮان ﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‬  ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬  ‫62 ﻫﺰار دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ زده ﺷﻮد.‬  ‫دارد:‬  ‫ﺳﺨﻨﺮان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد. اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺎر ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ 

ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ را ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﺧﻮان آذري ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ. در ﮐﻨﮕﺮه 51 در ﻫﺮ ﭘﺎﻧﻠﯽ‬  ‫ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. ﻣﺜﻼً در ﭘﺎﻧﻞ ﭘﺮوﺗﺰ، 5 ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺰ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺰ ﭘﺎرﺳﯿﻞ- ﭘﺮوﺗﺰ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﺎﮔﺰﯾﻠﻮ ﻓﯿﺸﯿﺎل و اﮐﻠﻮژن )اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ در ﭘﯿﺶ ﮐﻨﮕﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬  ‫ﻣﺎ در آﻣﻮزش دو اﺻﻞ دارﯾﻢ، ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر، ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻮر. در ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر 02 دﻗﯿﻘﻪ اول وﻗﺖ ﻣﻔﯿﺪ دارﯾﻢ وﻟﯽ در‬ ‫ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺤﻮر ﭼﻮن اﺳﺘﺎد و داﻧﺶ ﺟﻮ ﻫﺮ دو درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺖ ارزش دارد. ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ‬  ‫ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از وﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻣﺪ. ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻫﺮ ﭘﺎﻧﻞ را‬ ‫ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ، وﯾﺮاﯾﺸﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.‬

آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺷﺪي رﺋﯿﺲ ﮐﻨﮕﺮه دﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
‫اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر‬  ‫اول در ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻄﺮح ﺷﻮد. وﻗﺘﯽ در ﮐﻨﮕﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺪه و در ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪﻫﻢ. ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت، ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﻧﻠﯽ ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﭘﺎﻧﻞ، ﯾﮏ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻄﻠﺐ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﻧﻞ ﻓﻘﻂ‬ ‫وﻇﯿﻔﻪ اش اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺮان را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﻮح ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﻞ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﻧﻞ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از‬ ‫ﮐﻨﮕﺮه، ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﺧﻼﺻﻪ اي درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ. ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ رل‬ ‫ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ.‬ ‫ﯾﮏ ﭘﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ زده ﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ دارﻧﺪ در‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ دﯾﺪه ام وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.‬ ‫اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻮاك زدن را ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﺎد ﻣﯽ دادﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺪاوم ﻧﺪاﺷﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ 0081 ﻧﻔﺮ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ داﺷﺖ.‬

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‬  ‫ﻻزم ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد. اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ در ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ. ﭼﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮي ﭼﻪ‬  ‫اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺪف ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ درﮐﺸﻮر اﺳﺖ.  ﭼﮕﻮﻧﻪ‬  ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﮐﯽ را ﮐﻪ وﺟﻮد دارد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد؟‬
در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ‬  ‫ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﻫﺎن ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ. اﺧﺘﻼف ﺑﻨﯿﺎدي ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﺻﻮري‬ ‫اﺳﺖ. ﻣﺜﻞ دو ﺗﺎ ﺑﺮادر. اﮔﺮ ﺧﺪﺷﻪ اي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ وارد ﺷﻮد، ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ اﯾﻢ.‬ ‫ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬

اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ادﻏﺎم، ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد، وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار‬  ‫ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﻨﮕﺮه ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ‬  ‫ﺗﺮ و ﻣﺨﺎرج ﮐﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬  ‫ﺿﺮورت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ. اﮔﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ‬  ‫دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. آﺧﺮﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ »اﯾﻤﭙﻠﻨﺘﻮﻟﻮژي« و »ﻟﯿﺰر« ﺑﻮدﻧﺪ. ادﻏﺎم اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﺪون دﻗﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ‬  ‫ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﮐﺎرآﻣﺪي آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬  ‫ﺗﻌﺪد ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺶ ﺗﺮي‬  ‫از ﻫﻤﮑﺎران از ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ. ﻗﺒﻼً در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮاﺳﺮي ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺣﺪود 0003 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ، ﺣﺎﻻ اﯾﻦ رﻗﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه‬   ‫اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﻮدش ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ﺟﺪي اﺳﺖ. ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺎي ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.‬  ‫اﮔﺮ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد، ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻢ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻮض ﻧﯿﺎز ﮐﺴﺎﻧﯽ را‬  ‫ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه، ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از "ﻋﺎم" ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه‬  ‫اﻧﺪ، ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎزده ﮐﺎر را ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.‬
ﻣﻨﻈﻮرم ادﻏﺎم ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ، ﻧﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ.‬

 ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﮔﺬﺷﺖ، ﺑﺮاي ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺷﺪه‬  ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺴﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه‬  ‫ﭘﺮوﺳﺘﻮدوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ رادﯾﻮﻟﻮژي ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﻢ اﺳﺖ. ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ.‬
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻣﺎ. ﻣﺎ ﺟﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ. ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ از‬  ‫ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و ﻫﺘﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. زﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً در ﻣﺎه ﻫﺎي‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد.‬  ‫دﮐﺘﺮ ﮐﯽ ﭘﻮر: ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺸﺘﺮك داﺷﺖ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ‬  ‫ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ، ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮاي‬  ‫ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮد ﻫﻤﺎﺋﯽ دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻨﺎﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ آرزوي دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را‬  ‫ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻫﺮودي ﻋﺰﯾﺰ. از ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻋﻮت ﻣﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ و در اﯾﻦ‬  ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺎس ﮔﺰارم.‬