کنگره 13 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران
5 تا 8 آذر 1392 تهران، هتل المپیک

موضوع کنگره: دانش در قالب هنر و تکنولوژی
رئیس کنگره: دکتر ظفر مهدوی ایزدی