کنگره 5 انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران
11 تا 13 بهمن ماه 1391 دانشکده دندان پزشکی تهران

رئیس کنگره: دکتر حوریه باشی زاده