کنگره 13  انجمن دندان‌پزشکی ترمیمی ایران
1 تا 3 آبان 1392 هتل المپیک تهران
موضوع کنگره: کلیدهای موفقیت درمان‌های ترمیمی و زیبایی

رئیس کنگره: دکتر اسماعیل یاسینی

کنگره 13 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران