کنگره 14 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران
20 تا 23 آبان 1393 هتل المپیک تهران
محور کنگره: ارتقا سلامت اجتماعی همگام با درمان زیبا و ماندگار

شورای برگزاری
رئیس کنگره :دکتر وحید رضایی موید
قائم مقام کنگره: دکتر مسعود صانعی
دبیر علمی: دکتر محمد باقر رضوانی
دبیر اجرایی: دکتر کیوان ساعتی
مسئول پوستر‌ها : دکتر رضا طایفه دولو
مسئول کارگاه ها: دکتر سمیرا براری
مسئول ثبت نام: دکتر سارا ولی‌زاده
مسئول انتشارات: دکتر منصوره امامی
تشریفات: دکتر شیرین معتمدی و دکتر آزاده ذاکرزاده
بازآموزی مدون: دکتر شقایق رضوی
مسابقه دانشجویی: دکتر مونا نوروزی
دبیرخانه: خانم جمیله طوقی و خانم ترمه شمیرانی

کنگره 14 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران