کنگره 15 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران | آبان 1394

کنگره 15 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران
19 تا 22 آبان 1394 هتل المپیک تهران
محور کنگره: آفرینش لبخندی زیبا در اجتماعی فاقد پوسیدگی

کارگاه ها:
  • Bleaching
از جمله روشهاي محافظه کارانه و بسيار کارا در درمان تغيير رنگهاي دنداني bleaching است با توجه به تنوع مواد موجود در بازار، شناخت کافي از عملکرد و نحوه کاربرد مواد مختلف و تکنيک هاي صحيح بکارگيري آنها در کنار آگاهي از علل ايجاد تغيير رنگهاي دنداني مورد نياز است تا با در نظر گرفتن مجموعه اين عوامل بتوانيم با طرح ريزي صحيح درمان شاهد حداکثر رضايتمندي بيماران از نتيجه حاصله باشيم در اين کارگاه مجموعه موارد فوق مورد بحث و بررسي قرار خواهدگرفت

  •  سراميک لمينيت ونير
ونيرهاي سراميکي زماني بعنوان يک انتخاب درماني زيبا جهت تصحيح مشکلات دندانها مفيد واقع ميشوند که بر اساس تکنيکهاي اصولي و در هماهنگي کامل با ساير دندانها طراحي و اجرا شوند در اين کارگاه ضمن بررسي نکات حايز اهميت در تشخيص و طرح درمان صحيح ونيرهاي سراميکي، اصول تراش، نحوه دستيابي به رنگ مناسب و همچنين سمان کردن آنها و نحوه کنترل شکست هاي پس از درمان بررسي خواهدشد تا با در نظرگرفتن مجموعه عوامل موثر به حداکثر زيبايي و موفقيت و رضايتمندي بيماران دست يابيم

  •  درمان دندانهاي اندوشده و کاربرد انواع پست