سومین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران

کنگره 3 انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران
21 الی 23 بهمن 1382- تهران

شورای برگزار کننده:
مشاوران: دکتر خسرو گلشن- دکتر علی یزدانی- دکتر ایوب پهلوان
دبیر کنگره: دکتر احمد نجفی
سرپرست کمیته علمی: دکتر امیر قاسمی
سرپرست دوره های ویژه عملی و تئوری: دکتر شهبازی مقدم
سرپرست کمیته اجرایی:دکتر محمدرضا نخستین
مسئول کمیته بین الملل: دکتر امیر زندی نژاد
مسئول کمیته مالی: دکتر حسن ترابزاده
روابط عمومی: دکتر رویا امینیان
کمیته ثبت نام: دکتر مجید رجحان
دبیرخانه و رایانه: آقای محمد شاپوری- مهندس محمدرضا محبعلی