هشتمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران
هشتمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران
22 الی 24 آبان ماه 1387- هتل المپیک تهران

رئیس کنگره: دکتر فرخ آصف زاده