هرگونه اطلاعاتی از درگذشتگانِ زنده یادِ دندان پزشکی دارید برای ایردن ارسال بفرمایید: [email protected]
VIMEO

فایل غیرمعتبر.
 

 The late Dr.Musavi, Behruz | ‫زنده یاد دکتر بهروز موسوی The late Dr.Musavi, Behruz | ‫زنده یاد دکتر بهروز موسوی

تاریخ رحلت:  1 تیر 1390

 The late Dr.Taheriborujeni, Atefeh | ‫زنده یاد دکتر عاطفه طاهری بروجنی The late Dr.Taheriborujeni, Atefeh | ‫زنده یاد دکتر عاطفه طاهری بروجنی

تاریخ رحلت:  آذر 1392

The late Akhlaqi, Qolamreza | ‫زنده یاد دندانساز غلامرضا اخلاقی The late Akhlaqi, Qolamreza | ‫زنده یاد دندانساز غلامرضا اخلاقی

تاریخ رحلت:  28 اسفند 1391

The late Ansari, Mohamadhosein | ‫زنده یاد دکترمحمدحسین انصاری The late Ansari, Mohamadhosein | ‫زنده یاد دکترمحمدحسین انصاری

تاریخ رحلت:  17 شهریور 1392

The late Dr Khuei, Baqer | ‫زنده یاد دکتر باقر خویی The late Dr Khuei, Baqer | ‫زنده یاد دکتر باقر خویی

تاریخ رحلت:  مرداد 1388

The late Dr.Alexanian, Estepan | ‫زنده یاد دکتر استپان الکسانیان The late Dr.Alexanian, Estepan | ‫زنده یاد دکتر استپان الکسانیان

The late Dr.Ali, Majidi | ‫زنده یاد دکتر علی مجیدی The late Dr.Ali, Majidi | ‫زنده یاد دکتر علی مجیدی

تاریخ رحلت:  اسفند 1389

The late Dr.Aminifard, Yazdan | ‫زنده یاد دکتر یزدان امینی فرد The late Dr.Aminifard, Yazdan | ‫زنده یاد دکتر یزدان امینی فرد

تاریخ رحلت:  1387

The late Dr.Amiribehzadi, Faramarz | ‫زنده یاد دکتر فرامرز امیری بهزادی The late Dr.Amiribehzadi, Faramarz | ‫زنده یاد دکتر فرامرز امیری بهزادی

The late Dr.Baharlu, Darush | ‫زنده یاد دکتر داریوش بهارلو The late Dr.Baharlu, Darush | ‫زنده یاد دکتر داریوش بهارلو

The late Dr.Bahram, Shokri | ‫زنده یاد دکتر بهرام شکری The late Dr.Bahram, Shokri | ‫زنده یاد دکتر بهرام شکری

The late Dr.Bakhtiari, Omran | ‫زنده یاد دکتر عمران بختیاری The late Dr.Bakhtiari, Omran | ‫زنده یاد دکتر عمران بختیاری

تاریخ رحلت:  1368

The late Dr.Bakihashemi, Musa | ‫زنده یاد دکتر موسا باکی هاشمی The late Dr.Bakihashemi, Musa | ‫زنده یاد دکتر موسا باکی هاشمی

تاریخ رحلت:  16 تیر 1394

The late Dr.Bita, Tavakoli | ‫زنده یاد دکتر بیتا توکلی The late Dr.Bita, Tavakoli | ‫زنده یاد دکتر بیتا توکلی

تاریخ رحلت:  شهریور 1393

The late Dr.Danaeifar, Mohammad | ‫زنده یاد دکتر محمد دانایی فر The late Dr.Danaeifar, Mohammad | ‫زنده یاد دکتر محمد دانایی فر

تاریخ رحلت:  اردیبهشت 1390

The late Dr.Darbandi, Azar | ‫زنده یاد دکتر آذر دربندی The late Dr.Darbandi, Azar | ‫زنده یاد دکتر آذر دربندی

The late Dr.Enayat, Mahmud | ‫زنده یاد دکتر محمود عنایت The late Dr.Enayat, Mahmud | ‫زنده یاد دکتر محمود عنایت

تاریخ رحلت:  28 دی 1391

The late Dr.Esfandiari, Farhad | ‫زنده یاد دکتر فرهاد اسفندیاری The late Dr.Esfandiari, Farhad | ‫زنده یاد دکتر فرهاد اسفندیاری

تاریخ رحلت:  29 اسفند 1386

The late Dr.Estepanian, Artin | ‫زنده یاد دکتر آرتین استپانیان The late Dr.Estepanian, Artin | ‫زنده یاد دکتر آرتین استپانیان

The late Dr.Etezadi, Ebrahim | ‫زنده یاد دکتر ابراهیم اعتضادی The late Dr.Etezadi, Ebrahim | ‫زنده یاد دکتر ابراهیم اعتضادی

تاریخ رحلت:  18 شهریور 1385

The late Dr.Falsafi, Ahmad | ‫زنده یاد دکتر احمد فلسفی The late Dr.Falsafi, Ahmad | ‫زنده یاد دکتر احمد فلسفی

تاریخ رحلت:  17 اسفند 1391

The late Dr.Farmand, Mehdi | ‫زنده یاد دکتر مهدی فرمند The late Dr.Farmand, Mehdi | ‫زنده یاد دکتر مهدی فرمند

The late Dr.Farzin, Fereidoon | ‫زنده یاد دکتر فریدون فرزین The late Dr.Farzin, Fereidoon | ‫زنده یاد دکتر فریدون فرزین

تاریخ رحلت:  1369

The late Dr.Fazel, Bahman | ‫زنده یاد دکتر بهمن فاضل The late Dr.Fazel, Bahman | ‫زنده یاد دکتر بهمن فاضل

تاریخ رحلت:  آبان 1378

The late Dr.Golestan, Mariam | ‫زنده یاد دکتر مریم گلستان The late Dr.Golestan, Mariam | ‫زنده یاد دکتر مریم گلستان

The late Dr.Gudarzi, Abas | ‫زنده یاد دکتر عباس گودرزی The late Dr.Gudarzi, Abas | ‫زنده یاد دکتر عباس گودرزی

تاریخ رحلت:  5 مهر 1386

The late Dr.Hadad, Asqar | ‫زنده یاد دکتر  اصغر حداد The late Dr.Hadad, Asqar | ‫زنده یاد دکتر اصغر حداد

تاریخ رحلت:  26 تیر 1368

The late Dr.Hasani, Aliakbar | ‫زنده یاد دکتر علی اکبر حسنی The late Dr.Hasani, Aliakbar | ‫زنده یاد دکتر علی اکبر حسنی

تاریخ رحلت:  28 ارديبهشت 1387

The late Dr.Jabarifar, Ebrahim | ‫زنده یاد دکتر ابراهیم جباری فر The late Dr.Jabarifar, Ebrahim | ‫زنده یاد دکتر ابراهیم جباری فر

تاریخ رحلت:  مهر 1394

The late Dr.Kakavand, Saloumeh | ‫زنده یاد دکتر سالومه کاکاوند The late Dr.Kakavand, Saloumeh | ‫زنده یاد دکتر سالومه کاکاوند

تاریخ رحلت:  24 آذر 1394

The late Dr.Kavianpur, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه کاویان پور The late Dr.Kavianpur, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه کاویان پور

The late Dr.Khazaei, Mojdeh | ‫زنده یاد دکتر مژده خزاعی The late Dr.Khazaei, Mojdeh | ‫زنده یاد دکتر مژده خزاعی

The late Dr.Kheradpir, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه خردپیر The late Dr.Kheradpir, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه خردپیر

The late Dr.Layansaref, Khashayar | ‫زنده یاد دکتر خشایار لاینصرف The late Dr.Layansaref, Khashayar | ‫زنده یاد دکتر خشایار لاینصرف

تاریخ رحلت:  شهریور 1385

The late Dr.Miri, Abdolrahman | ‫زنده یاد دکتر عبدالرحمن میری The late Dr.Miri, Abdolrahman | ‫زنده یاد دکتر عبدالرحمن میری

The late Dr.Mizani, Mahdi | ‫زنده یاد دکتر مهدی میزانی The late Dr.Mizani, Mahdi | ‫زنده یاد دکتر مهدی میزانی

تاریخ رحلت:  4 فروردین 1391

The late Dr.Mohamadian, Qorban | ‫زنده یاد دکتر قربان محمدیان The late Dr.Mohamadian, Qorban | ‫زنده یاد دکتر قربان محمدیان

The late Dr.Mohsen, Edalati | ‫زنده یاد دکتر محسن عدالتی The late Dr.Mohsen, Edalati | ‫زنده یاد دکتر محسن عدالتی

تاریخ رحلت:  26 مهر 1393

The late Dr.Navab, Hosein | ‫زنده یاد دکتر حسین نواب The late Dr.Navab, Hosein | ‫زنده یاد دکتر حسین نواب

تاریخ رحلت:  6 شهریور 1370

The late Dr.Nikanlu, Nemat | ‫زنده یاد دکتر نعمت نیکانلو The late Dr.Nikanlu, Nemat | ‫زنده یاد دکتر نعمت نیکانلو

The late Dr.Niksirat, Mariam | ‫زنده یاد دکتر  مریم نیک سیرت The late Dr.Niksirat, Mariam | ‫زنده یاد دکتر مریم نیک سیرت

The late Dr.Nourizadeh, Navid | ‫زنده یاد دکتر نوید نوری زاده The late Dr.Nourizadeh, Navid | ‫زنده یاد دکتر نوید نوری زاده

تاریخ رحلت:  24 آبان 1394

The late Dr.Pahlavan, Nasrin | ‫زنده یاد دکتر نسرین پهلوان The late Dr.Pahlavan, Nasrin | ‫زنده یاد دکتر نسرین پهلوان

تاریخ رحلت:  1388

The late Dr.Purmehr, Nazanin | ‫زنده یاد دکتر نازنین پورمهر The late Dr.Purmehr, Nazanin | ‫زنده یاد دکتر نازنین پورمهر

تاریخ رحلت:  آذر 1394

The late Dr.Qafari, Mahshid | ‫زنده یاد دکتر مهشید غفاری The late Dr.Qafari, Mahshid | ‫زنده یاد دکتر مهشید غفاری

تاریخ رحلت:  شهریور 1387

The late Dr.Qolamhosein, Rahbari | ‫زنده یاد دکتر غلامحسین رهبری The late Dr.Qolamhosein, Rahbari | ‫زنده یاد دکتر غلامحسین رهبری

تاریخ رحلت:  28 تیر 1394

The late Dr.Rashtian, Akbar | ‫زنده یاد دکتر اکبر رشتیان The late Dr.Rashtian, Akbar | ‫زنده یاد دکتر اکبر رشتیان

تاریخ رحلت:  13 آبان 1383

The late Dr.Riyazdovudi, Parviz | ‫زنده یاد دکتر پرویز ریاض داودی The late Dr.Riyazdovudi, Parviz | ‫زنده یاد دکتر پرویز ریاض داودی

تاریخ رحلت:  5 آذر 1394

The late Dr.Saiah, Mohsen | ‫زنده یاد دکتر محسن سیاح The late Dr.Saiah, Mohsen | ‫زنده یاد دکتر محسن سیاح

The late Dr.Salari, Taqi | ‫زنده یاد دکتر تقی سالاری The late Dr.Salari, Taqi | ‫زنده یاد دکتر تقی سالاری

تاریخ رحلت:  17 شهریور 1393