دندان پزشکان پیشه های وابسته  -  درمانگاه ها  -  شرکت های بازرگانی

 

دکترمهدی عباسی- کارت دکترمهدی عباسی- کارت
پروفايل دكتر

دکترمهدی غلامرضایی ساروی- کارت دکترمهدی غلامرضایی ساروی- کارت
پروفايل دکتر

دکترمهدی فروزانفر- کارت دکترمهدی فروزانفر- کارت
پروفایل دکتر

دکترمهدی میرزایی دلاویز- کارت دکترمهدی میرزایی دلاویز- کارت
پروفایل دکتر

دکترمهران فربیز- کارت دکترمهران فربیز- کارت
پروفايل دكتر

دکترمهرداد تهرانچی- کارت دکترمهرداد تهرانچی- کارت
پروفايل دکتر

دکترمهرداد مدرکیان- کارت
پروفايل دکتر

دکترمهرداد مظفری- کارت دکترمهرداد مظفری- کارت
پروفایل دکتر

دکترمهری همتی- کارت دکترمهری همتی- کارت
پروفایل دکتر

دکترنادر امیرآذر- کارت دکترنادر امیرآذر- کارت
پروفایل دکتر

دکترندا محله یوسفی- کارت دکترندا محله یوسفی- کارت
پروفايل دکتر

دکترنرگس حسنی- کارت دکترنرگس حسنی- کارت
پروفایل دکتر

دکترنریمان امینیان- کارت دکترنریمان امینیان- کارت
پروفايل دکتر

دکترنسیم نامی- کارت دکترنسیم نامی- کارت
پروفايل دكتر

دکترنوید فیروزمنش- کارت دکترنوید فیروزمنش- کارت
پروفایل دکتر

دکترنوید میزراهی- کارت دکترنوید میزراهی- کارت
پروفایل دکتر

دکترنیره روستایی- کارت دکترنیره روستایی- کارت
پروفایل دکتر

دکترنیماعباسی- کارت دکترنیماعباسی- کارت
پروفايل دكتر

دکترهادی شفق- کارت دکترهادی شفق- کارت
پروفايل دکتر

دکترهوشنگ تدین- کارت دکترهوشنگ تدین- کارت
پروفايل دکتر

دکترهوشیار حشمتی- کارت دکترهوشیار حشمتی- کارت
پروفایل دکتر

دکتروحید حسینی- کارت دکتروحید حسینی- کارت
پروفايل دکتر

دکتروحید نیری- کارت دکتروحید نیری- کارت
پروفايل دکتر

دکتروفاالله صحرایی- کارت دکتروفاالله صحرایی- کارت
پروفایل دکتر

دکتریدالله سلیمانی شایسته- کارت دکتریدالله سلیمانی شایسته- کارت
پروفايل دکتر

دکتریوسف تی تی دژ- کارت دکتریوسف تی تی دژ- کارت
پروفايل دکتر

دکتریوسف مقدر- کارت دکتریوسف مقدر- کارت
پروفايل دكتر

دندانسازی آقای كامران احسانی- کارت دندانسازی آقای كامران احسانی- کارت
مشخصات آقا

روژان درمان- کارت روژان درمان- کارت
مشخصات شرکت

سادات- کارت سادات- کارت
مشخصات شرکت

ستاره روز- کارت ستاره روز- کارت
مشخصات شرکت

سینا برتر بامداد- کارت سینا برتر بامداد- کارت
مشخصات شرکت

سینا گستر- کارت سینا گستر- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی آپادانا تک- کارت شرکت بازرگانی آپادانا تک- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی آتی نگر- کارت شرکت بازرگانی آتی نگر- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی آریان دندان طب- کارت شرکت بازرگانی آریان دندان طب- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی آونج- کارت شرکت بازرگانی آونج- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی ابزاردنتال- کارت شرکت بازرگانی ابزاردنتال- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی اصلانی مهر- کارت شرکت بازرگانی اصلانی مهر- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی اقلیم دانش- کارت شرکت بازرگانی اقلیم دانش- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی اکباتان- کارت شرکت بازرگانی اکباتان- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی الکتروپزشک ابزار- کارت شرکت بازرگانی الکتروپزشک ابزار- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی امید و نوید- کارت شرکت بازرگانی امید و نوید- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی ایده آل ماکو- کارت شرکت بازرگانی ایده آل ماکو- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی ایده برترکیوان- کارت شرکت بازرگانی ایده برترکیوان- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی ایمان شفاگستر- کارت شرکت بازرگانی ایمان شفاگستر- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی بتادنت- کارت شرکت بازرگانی بتادنت- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی بلوردندان- کارت شرکت بازرگانی بلوردندان- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی پارس دنتال- کارت شرکت بازرگانی پارس دنتال- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی پارس- کارت شرکت بازرگانی پارس- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی پرشیا ایده پارس- کارت شرکت بازرگانی پرشیا ایده پارس- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی پرشیا طب آریا- کارت شرکت بازرگانی پرشیا طب آریا- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی پرلا- کارت شرکت بازرگانی پرلا- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی تابان دندان پزشک- کارت شرکت بازرگانی تابان دندان پزشک- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی تهران اتکال- کارت شرکت بازرگانی تهران اتکال- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی تیزکاوان- کارت شرکت بازرگانی تیزکاوان- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی جویاالکترونیک- کارت شرکت بازرگانی جویاالکترونیک- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی چگینی- کارت شرکت بازرگانی چگینی- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی حکیم- کارت شرکت بازرگانی حکیم- کارت
مشخصات شرکت

شرکت بازرگانی دردندان کاویان- کارت شرکت بازرگانی دردندان کاویان- کارت
مشخصات شرکت

نمایش کارت ویزیت شاغلین دندان پزشکی که با سلائق مختلف طراحی شده اند، روش مفیدی است برای:
1- فرهنگ سازی در جامعه دندان پزشکی برای اهمیت به هنر گرافیک
2- پی بردن به نکات مثبت و منفی در طراحی کارت
3-نوگرایی در تبلیغات حرفه ای
4- تبلیغ صاحبان کارت ها
5- تبلیغ و تشویق طراحان گرافیک
6- تکمیل اطلاعات همکاران

کارت و سربرگ خود را از طریق ایمیل برای ایردن بفرستید

[email protected]