دندان پزشکان پیشه های وابسته  -  درمانگاه ها  -  شرکت های بازرگانی

Cannot find 'template_Ali2' template with page 'news'


نمایش کارت ویزیت شاغلین دندان پزشکی که با سلائق مختلف طراحی شده اند، روش مفیدی است برای:
1- فرهنگ سازی در جامعه دندان پزشکی برای اهمیت به هنر گرافیک
2- پی بردن به نکات مثبت و منفی در طراحی کارت
3-نوگرایی در تبلیغات حرفه ای
4- تبلیغ صاحبان کارت ها
5- تبلیغ و تشویق طراحان گرافیک
6- تکمیل اطلاعات همکاران

کارت و سربرگ خود را از طریق ایمیل برای ایردن بفرستید

[email protected]