Zaker, Mohamadebrahim | دکتر محمدابراهیم ذاکر

Zaker, Mohamadebrahim | دکتر محمدابراهیم ذاکر

در غروب 15 آذر 1335 برابر ششم دسامبر 1956 (15/9/1335=6/12/1956) در شهر نجف – عراق چشم به جهان گشودم. دورة مهد کودک را همراه دو خواهرم در کلاس درس یک ملاي زن گذراندم. در پیش این معلم، جزو سي‌ام (عم يتسائلون) قرآن و آشنايي با حروف و ادبيات را فراگرفتم.

دورة پيش دبستاني را در مکتب شيخي به نام شيخ نيشابوري گذراندم. در آن جا با سعدي (بوستان و گلستان) و حافظ آشنا شدم. سپس به دبستانی در نجف رفتم و در ادامه، دوران دبستان و متوسطه و دبيرستان را تا کلاس يازدهم در مدرسة ايرانيان ( مدرسة علوي ) گذراندم. هم زمان درس‌هاي مدارس عراقي را نیز مي‌خواندم. ديپلم ايراني را از دبيرستان شرافت ايرانيان در بغداد گرفتم.

در سال 1355خورشیدی وارد دانشکدة دندان‌پزشکي تهران شدم و در سال 1369 از پايان نامه‌ام با عنوان «بررسي ناهنجاري‌هاي دنداني » دفاع و فارغ‌التحصيل شدم. برای گذراندن دوران خدمت سربازي به نيروهاي شهرباني رشت اعزام شدم که از ميانة خدمت نام نيروي انتظامي به خود گرفت.

  پس از آن برای گذراندن دوران طرح به خوزستان رفتم. هفت ماه را در سوسنگرد (دشت‌آزادگان، 70 کيلومتري اهواز) و چهارده ماه را در شهر حويزة (90 کيلومتري اهواز) ويران‌شده در دوران جنگ و نيمه بازسازي شده به وسيلة آستان قدس پس از جنگ، خدمت کردم. نه ماه از دوران خارج از مرکزم را در شهر حميديه (40 کيلومتري اهواز) به طبابت مشغول بودم. تابستان 1374خ به تهران آمدم و تا کنون در تهران هستم.

کارهاي آغازينم:
1-به كمك دايي خود دكترعلينقي منزوي، «فهرست اعلام ذريعه» از جلد شانزدهم تا بيست و ششم (آخرين مجلد) به جز هفدهم آن را گرد آوردم و سپس همهي اعلام فيش‌شدهي جلدهاي بيست ونه گانهي«ذريعه» كه بيش از صدهزار نام است به ترتيب حروف الفبا منظم كرده براي هركدام سال زايش يا مرگ يا هردو يا سال زيست ويا دست كم سدهي زيستي آن‌ها را بازگو كرده و آمادهي چاپ كردم که با نام  فهرست أعلام الذريعه الي تصانيف الشيعه، زير نظر دکتر علي‌نقي منزوي، دانشگاه تهران، تهران، ايران، 1377 خ، 1419 ق، 1998 م به چاپ رسيد.

2-آمادهي چاپ‌كردن «سيمرغ وسي مرغ» نوشتهي دكترعلينقي منزوي دايي بزرگم؛

3-آمادهي چاپ‌كردن جلد سوم« «نامههاي عين القضات همداني» نوشتهي دكترعلينقي منزوي؛

4-افزون براين ها درگردآوري نمايهها ورونويسي «طبقات اعلام الشيعه» سدههاي نهم و دهم ويازدهم ودوازدهم سه جلد که به زبان عربي است. از روي دست‌خط نويسنده پدر بزرگم، شادروان آيت الله شيخ آقا بزرگ تهراني(منزوي) جهت غلط گيري و مقابله و پيرايش و فرستادن براي چاپ، زير نظر داييام دكترعلينقي منزوي بودهاست؛

5-مقابله و غلط‌گيري كتاب«مصفي المقال» و ترجمه‌ي كتاب«المُدُنيه و الاسلام» هر دو نوشته‌ي پدر بزرگم شادروان صاحب الذريعه است که زير نظر دايي‌ ديگرم استاد احمد منزوي انجام گرفت.

در پنجم فروردين1368 با خانم دکتر «رويا كوچك انتظار» ازدواج كردم.

زمانی را به کارهاي دندان‌پزشکي گذراندم تا اين که از سال 1380 دوباره کارهاي فرهنگي- نوشتاريم را آغاز کردم.

سخنراني‌ها:
   1. سخنراني با موضوع رازي پزشکي آزمون‌گرا در تاريخ10/6/1384 در موزه‌ي تاريخ علوم پزشکي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران؛
   2. سخنراني با موضوع روش تاريخ‌نگاري پزشکي در شش سده نخست هجرت در 6/9/1384 در انجمن ايرانشناسي فرانسه در ايران؛
   3. سخنراني بيماری قولنج (Colitis) از ديدگاه رازی و ابن سينا در تاريخ 27/11/ 1384 در موزه‌ي تاريخ علوم پزشکي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران؛
   4. سخنراني با موضوع دندان‌پزشکي از کتاب طب منصوري، رازي در تاريخ 2/6/1385 در موزه‌ي تاريخ علوم پزشکي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران؛
   5. سخنراني با موضوع تاريخ دندان‌پزشکي ايران‌باستان تا سدة ششم هجرت در تاريخ 15/12/1387 در کنگرة تاريخ و اخلاق پزشکي در دانشگاه شهيد بهشتي؛
   6. سخنراني با موضوع چگونگي پرکردن دندان در هزار سال پيش در نهمين کنگرة دندان‌پزشکي ترميمي در تاريخ 22/8/1388 در هتل المپيک؛

مقاله‌هاي چاپ شده در روزنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مجله‌ها:
   1. علامه آقا عزیز طباطبائی از زبان دانشمندان و فرهیختگان (10 صفحه - از 72 تا 81) کتاب ماه کلیات، وزارت ارشاد، شهريور و مهر 1382 - شماره 69 و 70
   2. دندان پزشکي از ديدگاه رازي، مقالت نخست، (يک صفحه- صفحه 21) مجلة دندانپزشکي، تعاوني دندانپزشکان ايران، فروردين 1384 – شماره 25
   3. رازي پزشکي آزمون‌گرا، روزنامة شرق، (يک صفحه- صفحه 23)، سه‌شنبه 26 مهر 1384- سال سوم – شماره 604
   4. روش تاریخ نگاری پزشکی در شش سده نخست هجرت (14 صفحه - از 157 تا 170) نامة انجمن، انجمن آثار و مفاخر ملی، زمستان 1384 - شماره 20
   5. رازي و بيماري‌هاي دهان و دندان (5 صفحه – از 23 تا 28) مجلة دندان پزشکي، تعاوني دندان پزشکان ايران، مرداد و شهريور 1385 – شماره 31 
   6. نگاهي به ميراث كهن متون پزشكي و مشكلات برگردان آن به پارسي (6 صفحه- از 20 تا 26)، کتاب ماه کلیات، وزارت ارشاد، ارديبهشت و خرداد 1385- شماره 101 و 102 ،
   7. رازي پزشکي آزمون‌گرا، جستارهايي در تاريخ پزشکي، جلد يکم (22 صفحه، از 253 تا 275) گروه تاريخ پزشکي مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکي، دانشگاه شهيد بهشتي، زمستان 1387
   8. مقاله‌ي مشترک، نگاهي گذرا به تاريخ دندا‌‌ن‌پ‍زشکي، چند مقاله در باب حقوق، اخلاق و تاريخ دندان‌پزشکي، انتشارات انجمن دندان‌پزشکي ايران، ارديبهشت 1388خ، - نويسندگان محمدابراهيم ذاکر و دکتر محمدرضا طاهريان
   9. جايگاه دانش پزشکي در طبقه‌بندي علوم اسلامي، بررسي بيش از چهل دايره ‌المعارف از فارابي (د339ق) تا سده‌ي چهارده هجرت، فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران – گروه تاريخ پزشکي- بيش از صد صفحه است. تحويل فرهنگستان ارديبهشت 1388خ

کتاب‌هاي چاپ شده:
   1. مرشد الفصول، محمد فرزند زکرياي رازي (251-313ق)، پژوهش و برگردان به پارسي، انتشار مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي‌درماني تهران. شهريورماه 1384خ؛
   2. کتاب القولنج، رازي (251-313ق) و رساله القولنج، پورسينا (370-428ق)، پژوهش و برگردان به پارسي، انتشار مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اسفندماه 1385خ؛
   3. طب منصوري، رازي(251-313ق)، پژوهش و برگردان به پارسي، انتشار مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي‌درماني تهران. بهار 1387خ؛
   4. تدارک الخطا، پورسينا(370-428ق)، پژوهش و برگردان به پارسي، انتشار مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکي -  دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و بنياد علمي فرهنگي بوعلي سينا. آبان‌ماه 1388خ؛

کتاب‌هاي آمادة چاپ:
   1. حاوي في الطب، في الامراض الاذن و الانف و الاسنان، جلد سوم، رازي(251-313ق)، پژوهش و برگردان به پارسي، تاريخ تحويل ترجمه به فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران در ارديبهشت‌ماه 1386خ، در انتظار نوبت چاپ است.
   2. حاوي في الطب، في الامراض الريه، رازي(251-313ق)، جلد چهارم پژوهش و برگردان به پارسي، پژوهش و برگردان به پارسي، تاريخ تحويل برگردان به مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در پاييز 1386خ، در انتظار نوبت چاپ است.
   3. حاوي في الطب، في الامراض المعده، رازي(251-313ق)، جلد پنجم، پژوهش و برگردان به پارسي، پژوهش و برگردان به پارسي، تاريخ تحويل برگردان به مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهريور 1388خ، در انتظار نوبت چاپ است؛
   4. حفظ الصحه، امام فخر رازي (544-606ق)، پژوهش دست‌نوشتة کتاب خانة اياصوفيه – ترکيه (نسخة مادر) و کتاب خانة کمبريج – انگليس (نسخة بدل) در گام‌هاي پاياني چاپ است. ناشر مرکز پژوهش‌هاي ميراث مکتوب؛
   5. سه سده دانش دندان‌پزشکي، گردآوري و پژوهش و برگردان بيش از بيست کتاب چاپي و خطي به زبان و عربي و پارسي آن دوران، از 236ق تا 531- از فردوس الحکمه علي تبري تا اغراض الطبيه و مباحث العلائيه جرجاني، آمادة چاپ زير نظر مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکي -  دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي؛
   6. مجمع النفايس و حجله العرايس، سالک‌الدين محمد حموي (ز 968 ق) پژوهش از دست‌نوشته دکتر غلام‌رضا جمشيدنژاد اول، پژوهش و برگردان به پارسي به وسيلة اين جانب [ذاکر] آمادة چاپ زير نظر مرکز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشکي -  دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي؛
   7. فردوس الحکمه، علي تبري (ز236ق)، پژوهش و برگردان به پارسي دکتر علي‌نقي منزوي و اينجانب [ذاکر] آمادة چاپ است. اميدوارم به زودي سازماني براي پخش اين کهن‌ترين کتاب گسترده‌نويسي شده در دانش پزشکي پيدا شود.

دکتر محمدابراهیم ذاکر- دندانپزشک، پژوهشگر
کنگره 50 انجمن دندانپزشکی ایران- 24 اردیبهشت 1389


Tags: تاریخ, پژوهش, ادبیات, غیردندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 4816
کاربر: 
محمدابراهیم ذاکر | Zaker
مطالب مرتبط: 
چگونگي پُرکردن دندان‌ها در هزار سال پيش
بررسی بیماری‌های بافت‌های نگاه‌دارنده‌ی دندان و شیوه‌ی درمان آن‌ها در ایران باستان

بازگشت به فهرست