کلوب ایردن: اینجا کلیک کنید و مشخصات خود را کامل نمایید

آدرس: مشهد.بلوار ملک آباد. خ فرهاد 19.شماره 105
تلفن: 05117688738,05117617963,05118829521
دبیر کنگره 9 انجمن ارتودنتیست های ایران
معاونت مالی و اداری دانشکده دندان پزشکی مشهد
عضوهیأت علمی دانشکده دندان پزشکی مشهد
سرپرست کمیته روابط عمومی و نمایشگاه ها کنگره2 انجمن ارتدنتیست های ایران

برادر: دکتر جلیل قنبرزاده
دکتربراتعلی رمضانزاده- دکتر محمد باصفا- دکتر مجید قنبرزاده- 22 آذر 1389
دکتربراتعلی رمضانزاده- دکتر محمد باصفا- دکتر مجید قنبرزاده- 22 آذر 1389

آدرس:  مشهد
تخصص/PhD:  Orthodontics ارتدنسی
خدمات:  ارتدنسی

بازگشت