در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Qanbarzadehdarban, Majid دکترقنبرزاده دربان، مجید

آدرس: مشهد.بلوار ملک آباد. خ فرهاد 19.شماره 105
تلفن: 05117688738,05117617963,05118829521
دبیر کنگره 9 انجمن ارتودنتیست های ایران
معاونت مالی و اداری دانشکده دندان پزشکی مشهد
عضوهیأت علمی دانشکده دندان پزشکی مشهد
سرپرست کمیته روابط عمومی و نمایشگاه ها کنگره2 انجمن ارتدنتیست های ایران

برادر: دکتر جلیل قنبرزاده
دکتربراتعلی رمضانزاده- دکتر محمد باصفا- دکتر مجید قنبرزاده- 22 آذر 1389
دکتربراتعلی رمضانزاده- دکتر محمد باصفا- دکتر مجید قنبرزاده- 22 آذر 1389

Preview image: Array

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif