آدرس: اردبیل. روبروی مسجد سرجشمه ک یاسمن
تلفن: 04512261426
تز دکترا: بررسی MTAساخت داخل
تز تخصص: بررسی الاستیک های ارتودنسی

آدرس:  اردبیل
تخصص/PhD:  Orthodontics ارتدنسی
سال اخذ دکترا:  1381

بازگشت به فهرست