در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Qodusi, Jamileh دکترقدوسی، جمیله

آدرس: مشهد. خ فلسطین22. شماره 9
تلفن: 05117628531
تز دکترا: بررسی دندانهای دائمی ضربه دیده
تز تخصص: بررسی میزان موفقیت درمان یک جلسه ای اندودنتیکس

1382 پژوهشگر نمونه علوم دندان پزشکی
1382 پژوهشگر برتر نهمین جشنواره علوم پزشکی رازی
دبیر کنگره 13 انجمن اندودنتیست های ایران

سوابق کاری
1377-1375 مسئول واحد پژوهش حیوانی
1380-1377 سرپرست تخصصي گروه اندودنتيكس
1382-1380 سرپرست دوره هاي تخصصي دانشكده دندانپزشكي
1385-1382 سرپرست تخصصي گروه اندودنتيكس
1384 تاکنون عضو شورای پژوهشی دانشكده دندانپزشكي
1385 تاکنون معاون آموزشی دانشكده دندانپزشكي

سوابق آموزشی
1369-1367 بعنوان مربي و عضو هيئت علمي
1372-1369 بعنوان مربي دستيار در رشته تخصصي اندودنتكس
1382-1372 استادیار بخش درمان ریشه
1382 تا کنون دانشیار بخش درمان ریشه

سوابق پژوهشی
بررسي اثرات محركهاي مكانيكي و شيميايي برروي پالپ
دانشکده دندانپزشکی مشهد   75-74
 
بررسي تاثير دردهاي قبل از درمان ريشه بر دردهاي پس از درمان
دانشکده دندانپزشکی مشهد  75-74
   
بررسي حيات پالپ در دندانهاي Dens Invagination
دانشکده دندانپزشکی مشهد  76-75
  
واكنشهاي آماسي :ترجمه مكانيسمهاي اساسي اماسي از بخشهاي I و II كتاب ايمونولوژي و التهاب
دانشکده دندانپزشکی مشهد   76-75
   
بررسي هيستولوژيك ميزان تكامل ريشه بدنبال پالپوتومي با فرموكرزول در دندانهاي آپكس باز در گربه
دانشکده دندانپزشکی مشهد    76-75
   
بررسي هيستولوژيك ميزان تكامل ريشه بدنبال پالپوتومي با MTA در دندانهاي با آپكس باز در گربه
دانشکده دندانپزشکی مشهد    76-75
   
تكامل, ساختمان و اعمال پالپ
دانشکده دندانپزشکی مشهد     77-76
   
نقش سايتوكاينها در پاتوژنز ضايعات پري آپيكال
دانشکده دندانپزشکی مشهد     77-76
   
بررسي هيستولوژيك ميزان تكامل ريشه بدنبال پالپوتومي با MTA در دندانهاي با آپكس باز در گربه
دانشکده دندانپزشکی مشهد     77-76
   
درمان دندانهاي بيرون آمده از فك در اندودنتيكس
دانشکده دندانپزشکی مشهد     78-77
   
بررسي اهداف, روشها و نتايج بدست آمده در پايان نامه هاي تحقيقاتي بخش اندودنتيكس
دانشکده دندانپزشکی مشهد     78-77
   
مطالعه رتروسپكيتو بررسي هيستولوژيك ضايعات پري آپيكال
دانشکده دندانپزشکی مشهد     77-76
  
بررسي هيستولوژيك پالپ مبتلايان به بيماريهاي پريودنتال
دانشکده دندانپزشکی مشهد     78-77
  
بررسي ميكروسكوپيك برشهاي عرضي دندانهاي كلسيفيه
دانشکده دندانپزشکی مشهد     82-81
   
ارزيابي كلينيكي ميزان دقت آپكس ياب الكترونيكي نسل جديد درمقايسه با راديوگرافي معمولي در تعيين طول كاركرد كانال ريشه
دانشکده دندانپزشکی مشهد     82-81
   
بررسي تاثير هيدروكسيدكلسيم بعنوان داروي داخل كانال بر شدت و ميزان بروز Flare up هاي پس از درمان ريشه دندانهاي نكروزه
دانشکده دندانپزشکی مشهد     82-81
   
ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک میزان موفقیت بستن پرفوراسیون های ریشه با استفاده از MTA
دانشکده دندانپزشکی مشهد     84-83
   
ارزیابی هيستولوژيك روند ترمیم به دنبال استفاده از MTA به صورت ارتوگراد و مقایسه آن با رتروگراد در جراحی دندان گربه
دانشکده دندانپزشکی مشهد     84-83
   
تخصصي

بررسي راديوگرافيك و هيستولوژيك Apexification يك جلسه اي با تري كلسيم فسفات در گربه
دانشکده دندانپزشکی مشهد     77-76
   
مقايسه اثرات هيستولوژيكي پوشش مستقيم پالپ با سه ماده scotchbond MP و MTA, Dycal.
دانشکده دندانپزشکی مشهد     78-77
  
مطالعه هيستوپاتولوژيك اثرات كاربرد سيستميك داروهاي آنتي انفلاماتوار غيراستروئيدي در آماس پري آپيكال بعد از درمان ريشه در گربه
دانشکده دندانپزشکی مشهد    78-77
   
مطالعه مقايسه اي بررسي هيستوپاتولوژيك پاسخهاي بافتي بدنبال استفاده از دو ماده آمالگام و MTA در ترميم پرفوريشن فوركيشن در گربه
دانشکده دندانپزشکی مشهد     79-78
   
مطالعه هيستولوژيك واكنش بافت پري آپيكال بدنبال درمان ريشه در دندانهاي كانين گربه با استفاده از Apical Patency. 
دانشکده دندانپزشکی مشهد     80-79
   
بررسي سيتوتوكسيته آمالگام و MTA در محيط كشت فيبروبلاستهاي L929 و .HGF
دانشکده دندانپزشکی مشهد    80-79
   
بررسي ميزان اثربخشي تكنيكيهاي اينسترومنتيشن چرخشي در مقابل دستي بر ميزان دبري مانده برروي سطح ريشه و خارج شده از آپكس
دانشکده دندانپزشکی مشهد    82-81
   
بررسي سير هيستولوژي پالپ دندان سگ متعاقب اعمال تحريكات مشابه و مقايسه آن با دندانهايي كه بعداز اعمال تحريك ترميم شده اند.
دانشکده دندانپزشکی مشهد     82-81
   
بررسي چسبندگی و مورفولوزی سلولهای استیو بلاست انسان به MTAتیره، MTA سفیدو IRM به عنوان مواد پرکننده انتهای ریشه توسط اسکن میکروسکوپ الکترونی.
دانشکده دندانپزشکی مشهد     83-82
   
ارز یابی خواص بیو مکانیکی دندان به دنبال دو روش آماده سازی و پرکردن کانال ریشه
دانشکده دندانپزشکی مشهد     84-83
  
بررسی و مقایسه اثربخشی سه تکنیک پرکردگی کانال ریشه بر کیفیت پرشدگی مولر هایC-Shaped .
دانشکده دندانپزشکی مشهد     85-84
   
بررسی میزان ریز نشت باکتریال بدنبال استفاده از MTAD به عنوان شستشو دهنده نهایی کانال ریشه به همراه دو نوع سیلر کانال ریشه.
دانشکده دندانپزشکی مشهد   85-84

پایان نامه های دانشجویی
- بررسي اثرات محركهاي مكانيكي و شيميايي برروي پالپ
- بررسي تاثير دردهاي قبل از درمان ريشه بر دردهاي پس از درمان
- بررسي حيات پالپ در دندانهاي Dens Invagination
- واكنشهاي آماسي :ترجمه مكانيسمهاي اساسي اماسي از بخشهاي I و II كتاب ايمونولوژي و التهاب
- بررسي هيستولوژيك ميزان تكامل ريشه بدنبال پالپوتومي با فرموكرزول در دندانهاي آپكس باز در گربه
- تكامل, ساختمان و اعمال پالپ
- نقش سايتوكاينها در پاتوژنز ضايعات پري آپيكال
- بررسي هيستولوژيك ميزان تكامل ريشه بدنبال پالپوتومي با MTA در دندانهاي با آپكس باز در گربه
- درمان دندانهاي بيرون آمده از فك در اندودنتيكس
- بررسي اهداف, روشها و نتايج بدست آمده در پايان نامه هاي تحقيقاتي بخش اندودنتيكس
- مطالعه رتروسپكيتو بررسي هيستولوژيك ضايعات پري آپيكال
- بررسي هيستولوژيك پالپ مبتلايان به بيماريهاي پريودنتال
- بررسي ميكروسكوپيك برشهاي عرضي دندانهاي كلسيفيه
- ارزيابي كلينيكي ميزان دقت آپكس ياب الكترونيكي نسل جديد درمقايسه با راديوگرافي معمولي در تعيين طول كاركرد كانال ريشه
- بررسي تاثير هيدروكسيدكلسيم بعنوان داروي داخل كانال بر شدت و ميزان بروز Flare up هاي پس از درمان ريشه دندانهاي نكروزه
- ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک میزان موفقیت بستن پرفوراسیون های ریشه با استفاده از MTA
- ارزیابی هيستولوژيك روند ترمیم به دنبال استفاده از MTA به صورت ارتوگراد و مقایسه آن با رتروگراد در جراحی دندان گربه

مقالات چاپ شده
- بررسي ميزان موفقيت در درمان يك جلسه اي اندودنتيكس (مطالعه به روش (Retrospection
- بررسي ميزان موفقيت در درمان يك جلسه اي اندودنتيكس (مطالعه به روش (Prospect ion.
- تاثير مينرال تري اكسايد اگريگيت (MTA) در تحريك تشكيل آپكس در دندانهاي با آپكس باز.
- مطالعه هيستوپاتولوژيك اثرات كاربرد سيستميك ايبوبروفن در آماس پري آپيكال بعد از درمان ريشه در گربه
- بررسي راديوگرافيك و هيستولوژيك Apexification يك جلسه اي با تري كلسيم فسفات در گربه
- مقايسه اثرات هيستولوژيكي پوشش مستقيم پالپ توسط دايكال MTA و Scotch bond MP
- بررسي هيستولوژيك اثر آستميزول بر آماس حاد ناحيه آپيكال پس از درمان ريشه در گربه
- بررسي اثر تكنيك Step Back و Passive Step Back با استفاده از دو نوع فايل K-type و K-flex بر زاويه انحناي كانال ريشه دندانهاي مولر
- مقايسه ار ليدو كايين مرفين با ليدو كايين در بي حس كردن دندانهاي انسان با پالپ آماسي
- بررسی هیستولوژیک پالپ دندانهای مبتلا به بیماریهای پریودنتال
- بررسی هیستولوژیک برشهای عرضی دندانهای کلسیفیه
- بررسی میزان اثر بخشی تکنیکهای اینسترومنتیشن چرخشی در نقابل دستی بر نیزان دبری خارج شده از آپکس
- بررسي اثر سمیت بافتی آمالگام و MTA در محيط كشت فيبروبلاستهاي L929
- بررسی چسبندگی و مورفولوژی سلولهای استؤبلاست انسان در مجاورتMTA تیره،MTA سفید و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه توسط اسکن میکدوسکوپ الکترونی
- Ultrastractural changes in feline dental pulp with periodontal disease
- Flare up incidence during RCT using calcium hydroxide as a intracanal dressing in necrotized teeth.
- SEM evaluation of neodentinal bridging after direct pulp protection with mineral trioxide aggregate
- Endodontic treatment of a fused supernumerary tooth with mandibular second molar: case report.
- Interface between Newly Formed Dentine and Mineral Trioxide Aggregate: a Preliminary Scanning Electron Microscopy Study
- Two symmetrical maxillary first molars with two disto-buccal root canals. Iranian Journal of Endodontics
- Scanning electron microscopy study of dental Gutta-Percha after cutting. Iranian Journal of Endodontics


پروفایل در کلاب لبخند: 
جمیله قدوسی | Qodoosi

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif