آدرس: اصفهان. میدان آزادی. خیابان هزار جریب. دانشکده دندان پزشکی. کلینیک تخصصی افضل میدان احمد آباد
تلفن: 03117922879, 03117922822
18 مقاله. 2 کتاب. 22 همایش. 1 بنیانگذاری، طراحی و راهاندازی. 4 طرح پژوهشی. 11 سرپرستی پایاننامه.
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های دهان و نسوج اطراف آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی اصفهان در یک مطالعه بیست ساله (1386-1367)

آدرس:  اصفهان
تخصص/PhD:  Oral Medicine تشخیص بیماری‌های دهان
سال اخذ دکترا:  1378
خدمات:  تشخیص بیماری ها

بازگشت به فهرست