در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Shirani, Amirmansur دکتر شیرانی، امیرمنصور

آدرس: اصفهان. میدان آزادی. خیابان هزار جریب. دانشکده دندان پزشکی. کلینیک تخصصی افضل میدان احمد آباد
تلفن: 03117922879, 03117922822
18 مقاله. 2 کتاب. 22 همایش. 1 بنیانگذاری، طراحی و راهاندازی. 4 طرح پژوهشی. 11 سرپرستی پایاننامه.
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های دهان و نسوج اطراف آن در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی اصفهان در یک مطالعه بیست ساله (1386-1367)

پروفایل در کلاب لبخند: 
امیرمنصور شیرانی | Shirani

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif