در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Asgarizadeh, Nahid دکترعسگری زاده، ناهید

Asgarizadeh, Nahid دکترعسگری زاده، ناهید

آدرس: تهران. دروس. خ شهید وارسته. شماره 18/1 قدیم 6 جدید. زنگ1
<br />
تلفن: 02188053043, 02122001262, 02188032285
<br />
دانشیار دانشکده دندان پزشکی آزاد اسلامی
<br />
 عضو هيات مديره انجمن دندانپزشكی كودكان ايران
<br />
سرپرست<a href="/memento/congre/8th_ped880424/" > کنگره هشتم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران</a>
<br />

<br />

پروفایل در کلاب لبخند: 
دکتر ناهید عسگری زاده | Asgarizadeh

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif