در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Akhondan, Naser دکتر آخوندان, ناصر

Akhondan, Naser دکتر آخوندان, ناصر

نظر در مورد همایش (1) و (2) اکلوژن: دندانپزشکی مدام دچارتحول درروش های درمان ، مواد ووسایل می باشد . اما یک ترمی از مباحث علمی وجود داردکه هرچه درمان ها پیچیده تر می شود ضرورت یادگیری آنها بیشتر کلیدی وحیاتی می شود. اکنون با ترمیم های گسترده کامپوزیتی ، پرسلنی وبخصوص ایمپلنت باید شاه کلید همه این درمان ها یعنی اکلوژن را علمی وآکادمیک فرابگیریم

استان محل کار: 
تهران

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif