در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Aalipanah, Yunes دکترعالی پناه، یونس

آدرس: شیراز.خ قصرالدشت.کوچه95شماره187
تلفن: 07116316311،09171116754
تز دکترا:  بررسی میزان Rotary و ultrasoniدر جراحی ریشه در مقایسه بین Crack


پروفایل در کلاب لبخند: 
دکتر یونس عالی پناه | Aalipanah

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif