آدرس: تهران. خ دکتر شريعتي. ابتداي خ ملک. بن بست ميرمجتهدي. پ 1. واحد اول
تلفن: 02177633182
گزارش یک مورد نهفتگی چند دندان در ناحیه قدام فک پائین
گزارش یک مورد سیست رادیکولار در ماگزیلای بیمار

آدرس:  تهران
تخصص/PhD:  OMF Surgery جراحی دهان، فک و صورت

بازگشت به فهرست