در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Aqaeimazaheri, Mohamadkazem دکترآقایی مظاهری، محمدکاظم

آدرس: تهران. خ دکتر شريعتي. ابتداي خ ملک. بن بست ميرمجتهدي. پ 1. واحد اول
تلفن: 02177633182
گزارش یک مورد نهفتگی چند دندان در ناحیه قدام فک پائین
گزارش یک مورد سیست رادیکولار در ماگزیلای بیمار

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif