آدرس و تلفن
2855 Pinecreek Dr.
#F412
Costa Mesa, CA
92626
USA
+1-949-394-2693
تز دکترا:
کاربرد مواد آلوپلاستیک در بیماری های پریودنتال
فعالیت علمی و اجرایی:
مسؤول بهداشت دهان رباط کریم
مسؤول بهداشت مدارس
همکاری با دفتر بهداشت دهان دانشگاه علوم پزشکی ایران
رئیس امور اداری مرکز بهداشتی درمانی رباط کریم


آدرس:  امریکا
سال اخذ دکترا:  1369

بازگشت به فهرست