در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Valadkhani, Fereidun دکتر ولدخانی، فریدون

آدرس و تلفن
2855 Pinecreek Dr.
#F412
Costa Mesa, CA
92626
USA
+1-949-394-2693
تز دکترا:
کاربرد مواد آلوپلاستیک در بیماری های پریودنتال
فعالیت علمی و اجرایی:
مسؤول بهداشت دهان رباط کریم
مسؤول بهداشت مدارس
همکاری با دفتر بهداشت دهان دانشگاه علوم پزشکی ایران
رئیس امور اداری مرکز بهداشتی درمانی رباط کریم


پروفایل در کلاب لبخند: 

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif