دستیار دندان پزشک | کتاب

دستیار دندان پزشک | کتاب

با هدف ارتقا دانش عملی و نظری دستیاران(منشی)، همراه باشکل های رنگی بسار خلاصه ومفید به دور از هرگونه مطالب اضافی
فصول کتاب شامل:
اصطلاحات
ساختمان دندان
شماره گذاری دندان
تجهیزات
کنترل عفونت
رادیولوژی
اشنایی با وسایل
اصول نگهداری از وسایل

زبان: 
فارسی
موضوع: 
مرتبط با دندان پزشکی
سطح مطالب: 
عموم مردم
ناشر: 
شایان نمودار

بازگشت به فهرست