جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


تکنیک های کلینیکی و لابراتواری رستوریشن های ریختگی اچ شده | کتاب تکنیک های کلینیکی و لابراتواری رستوریشن های ریختگی اچ شده | کتاب
مولف:

دکتر نیره رشیدان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تصحیح اکلوژن | کتاب تصحیح اکلوژن | کتاب
مولف:

دکتر سهیل خدادادی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
شناخت عملی بافت دهان | کتاب شناخت عملی بافت دهان | کتاب
مولف:

جریت بولاندر 

مترجم: 
دکتر حمید دانشمند
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای درمان فوریت های پزشکی برای دندان پزشکان | کتاب راهنمای درمان فوریت های پزشکی برای دندان پزشکان | کتاب
مولف:

 Robert J.Braun.B.A

مترجم: 
دکتر مینو مهشید
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
پروتز ثابت نظری و عملی | کتاب پروتز ثابت نظری و عملی | کتاب
مولفین:

دکتر گاگیک هارطونیان
دکتر رازمیک ملکیان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کمک های آزمایشگاهی در دندان پزشکی | کتاب کمک های آزمایشگاهی در دندان پزشکی | کتاب
مولف:

دکتر بهرام ملکوتی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
درمان های دندان پزشکی بیماران سیستمیک | کتاب درمان های دندان پزشکی بیماران سیستمیک | کتاب
مولف: 

دکتر داریوش مستقیم
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
وسایل اندودنتیک | کتاب وسایل اندودنتیک | کتاب
مولف:
دکتر جلیل آقاباباگلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان پزشکی ترمیمی اطفال | کتاب دندان پزشکی ترمیمی اطفال | کتاب
مولف:
د.ب.کندی

 
ترجمه:
دکتر علی کوثری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان پزشکی ترمیمی | کتاب دندان پزشکی ترمیمی | کتاب
مولف:
دکتر شاهور دیانی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
بیماری های دندان | کتاب بیماری های دندان | کتاب
مولف:
دکتر کاظم سیمجور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
بهداشت عملی دهان و دندان | کتاب بهداشت عملی دهان و دندان | کتاب
مولف:
دکتر کاظم سیمجور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
بهداشت دهان | کتاب بهداشت دهان | کتاب
مولف:
دکتر حسابی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
آئین نامه های دوره های تخصصی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران | کتاب آئین نامه های دوره های تخصصی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران | کتاب
تالیف:
امور آموزشی و پژوهشی دانشکده دندان پزشکی تهران

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مدیریت مطب دندان پزشکی | کتاب مدیریت مطب دندان پزشکی | کتاب
مولف:

دکتر عباسعلی صحافیان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
جراحی فک و دهان و صورت-پیترسون2008 | کتاب جراحی فک و دهان و صورت-پیترسون2008 | کتاب
مترجمین:
 محمدعلی دولت آبادی
 اسحاق لاسمی  

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
علم و هنر دندان پزشکی ترمیمی | کتاب علم و هنر دندان پزشکی ترمیمی | کتاب
مترجم: دکترکامران ارسطوپور
مولفین: تی. ام. رابرسون ، اچ. ا. هیمن، ای. جی. سوئیفت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درمان بیماران بدون دندان | کتاب درمان بیماران بدون دندان | کتاب
مولف:
دکتر مسعود اجلالی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
اصول و مبانی رادیولوژی دهان | کتاب اصول و مبانی رادیولوژی دهان | کتاب
مترجم: دکتر احمدرضا طلایی پور
ویراستار: دکترساندرامهرعلیزاده، دکتراحمدرضاطلایی
باهمکاری: دکتر آزاده باقری، دکتر فرزادپورصفر، دکتر یاسر صافی، دکتر پروانه قنبری، دکترطاهره محتوی پور، دکتراحمدرضاطلایی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
پایه های اکلوژن | کتاب پایه های اکلوژن | کتاب
مترجمین: دکترسیدجلیل صدر، دکتر آرش صفوتی
مولف: پروفسور جفری اکیسون

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی