جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


راهنمای پایان نامه تحصیلی آن چه باید بدانیم | کتاب راهنمای پایان نامه تحصیلی آن چه باید بدانیم | کتاب
مولفین:
دکترسیدجلیل صدر
دکتررسول مفید

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
اصول و مبانی مراحل کلینیکی پروتزهای ثابت دندانی | کتاب اصول و مبانی مراحل کلینیکی پروتزهای ثابت دندانی | کتاب
مولف: دکترسید جلیل صدر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مراحل کلینیکی در پروتز ثابت | کتاب مراحل کلینیکی در پروتز ثابت | کتاب
مولف: دکتر سیدجلیل صدر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
گیر و ثبات در پروتز کامل | کتاب گیر و ثبات در پروتز کامل | کتاب
مولف:

دکتر سید جلیل صدر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سد خلفی در پروتز کامل و اهمیت آن | کتاب سد خلفی در پروتز کامل و اهمیت آن | کتاب
مولف: دکتر سیدجلیل صدر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
عدم موفقیت در رستوریشن های آلیاژ- پرسلن | کتاب عدم موفقیت در رستوریشن های آلیاژ- پرسلن | کتاب
مولفین:
دکتر سید جلیل صدر
دکتربهمن صبوری زاده


زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی  | کتاب روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی | کتاب
مولف:
دکتر اشرف السادات صانعی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
دندان پزشکی پیشگیری | کتاب دندان پزشکی پیشگیری | کتاب
مترجم: دکترخسروثائبی
مولف: جی.او.فارست

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
دانستنی های دندان پزشکی برای شما | کتاب دانستنی های دندان پزشکی برای شما | کتاب
مولف:

دکترمحمدعلی روستا
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
ارتوپدی حفره های دهان و ارتودنسی | کتاب ارتوپدی حفره های دهان و ارتودنسی | کتاب
مترجمین:
دکترمرتضی اردوبازاری، دکترناهیدجنابیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی در دندان پزشکی عمومی | کتاب ارتودنسی در دندان پزشکی عمومی | کتاب
مولفین:

دکترمحمدصادق احمدآخوندی
دکتر ابوالفضل هاشم
 دکترشریف رودگلی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
میکروبیولوژی پلاک و پوسیدگی دندان | کتاب میکروبیولوژی پلاک و پوسیدگی دندان | کتاب
مولف:

مجیدزارع بیدکی 
 
زیرنظر:
 دکترقربان بهزادیان نژاد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
حرکت جزیی و ساده دندان ها در کودکان | کتاب حرکت جزیی و ساده دندان ها در کودکان | کتاب
مترجم: 

 دکترمحمدجوادجوادزاده صابر
 
مولف:
جوزف سیم
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
جراحی فک و دهان و صورت-لاسکین1365 | کتاب جراحی فک و دهان و صورت-لاسکین1365 | کتاب
ترجمه: دفتر جهاد دانشگاهی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران 
تصحیح: دکترهادی اسلامبولچی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
طرح و ساختمان دستگاه های ارتودنسی1 | کتاب طرح و ساختمان دستگاه های ارتودنسی1 | کتاب
مولف:

دکترمهدی میرزایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
درمان ناهنجاری های دندانی با دستگاه های ثابت ارتدنسی | کتاب درمان ناهنجاری های دندانی با دستگاه های ثابت ارتدنسی | کتاب
تهیه و تدوین:

 دکترحبیب الله ممجد
پریسا ممجد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی تشخیص | کتاب ارتودنسی تشخیص | کتاب
مولف: 

دکتر ریاض
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آناتومی داخلی دندان ها و اصول تهیه حفره های اندودانتیک | کتاب آناتومی داخلی دندان ها و اصول تهیه حفره های اندودانتیک | کتاب
مولف: دکتراحمد قاضی نوری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اطلس رنگی پریودنتولوژی | کتاب اطلس رنگی پریودنتولوژی | کتاب
مترجم:
دکتر ویگن قوکاسیان
مولف:
پروفسوراسترهان وویت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تشخیص و درمان بیماری های پریودنتال | کتاب تشخیص و درمان بیماری های پریودنتال | کتاب
مولفین: 
دکترمحمدباقرموزه
دکترحمیدمقدس

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی