جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


انساج پریودنشیوم در سلامت و بیماری | کتاب انساج پریودنشیوم در سلامت و بیماری | کتاب
مولفین:  
دکترحمیدمقدس
دکترمحمدباقرموزه

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کلیات ارتودنسی | کتاب کلیات ارتودنسی | کتاب
مولف: دکترپرویزریاض داوودی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
شاخص های اپیدمیولوژیکی بین المللی در تحقیقات دندان پزشکی | کتاب شاخص های اپیدمیولوژیکی بین المللی در تحقیقات دندان پزشکی | کتاب
مترجم:
دکتر کاظم مهرداد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی معاصر | کتاب ارتودنسی معاصر | کتاب
مترجمین:
دکترمحمدفراهانی، دکترحسین فیاض منفرد
مولف:
ویلیام پروفیت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مفصل گیجگاهی فکی | کتاب مفصل گیجگاهی فکی | کتاب
مولف: دکترعباسعلی صحافیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
شکاف کام و لب- مراقبت و درمان نوزادان | کتاب شکاف کام و لب- مراقبت و درمان نوزادان | کتاب
مولف: دکترعباسعلی صحافیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
کراس بایت ها- عوارض و درمان آن ها | کتاب کراس بایت ها- عوارض و درمان آن ها | کتاب
مولف:

دکترسیداسفندیاراخوان نیاکی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
اصول بیومکانیک و طرح درمان در ارتودنسی بالینی ناندا1997 | کتاب اصول بیومکانیک و طرح درمان در ارتودنسی بالینی ناندا1997 | کتاب
مولف: دکترسیداسفندیاراخوان نیاکی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تشخیص و طرح درمان- مبانی نظری و اصول تصمیم گیری کلینیکی و بالینی | کتاب تشخیص و طرح درمان- مبانی نظری و اصول تصمیم گیری کلینیکی و بالینی | کتاب
مولف:

دکترسیدجلیل صدر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
نور، رنگ هنرکاربردی آن ها | کتاب نور، رنگ هنرکاربردی آن ها | کتاب
مولف:

دکترسیدجلیل صدر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
تاریخ معاصر دندان پزشکی ایران | کتاب تاریخ معاصر دندان پزشکی ایران | کتاب
مولف:

 دکتر سید جلیل صدر
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
کرانیوگرافی با بررسی مقایسه ای | کتاب کرانیوگرافی با بررسی مقایسه ای | کتاب
مترجم:

دکتر قربان محمدیان 

مولف:
دان.کیو.پاریس
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تفسیررادیولوژیکی ضایعات دهان | کتاب تفسیررادیولوژیکی ضایعات دهان | کتاب
مترجم:

 دکترقربان محمدیان
 
مولف:
 اس.ال.بهاسکار

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دکتر بدری تیمورتاش | نوشته دکتر بدری تیمورتاش | نوشته
بیوگرافی مختصر دکتر بدری تیمورتاش با دستخط خود ایشان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / عموم مردم / دندان‌پزشکی عمومی
دکتر مرتضی مصفا | نوشته دکتر مرتضی مصفا | نوشته

زبان:  فارسی
دکتر محمدعلی افتخاری |  گزارش دکتر محمدعلی افتخاری | گزارش
این متن گزارش مصاحبه ای است که دکترشهراد تجزیه چیدر سال 1378 از طرف مجله دندان پزشکی که ازسوی دفتر بهداشت دهان وزارت بهداشت، درمان منتشر می شد انجام داده اند. مدیرکل وقت آن دفتر دکتر حمید صمدزاده بود که از جمله کارهای ایشان انتشار این مجله بود. دقت و ظرافت هایی که در روش دکتر تجزیه چی در این مصاحبه وجود دارد مطلب را خواندنی کرده است.

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / عموم مردم / دندان‌پزشکی عمومی
کاربرد هیپنوتیزم در دندان پزشکی | کتاب کاربرد هیپنوتیزم در دندان پزشکی | کتاب
مؤلف: 

دکتر رضا مدهنی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383 | کتاب تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383 | کتاب
مولف: 

 دکتر محمدعلی افتخاری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی 79-89 | کتاب آزمونهای پذیرش دستیار دندانپزشکی 79-89 | کتاب
مولف: دکتر امیر سعید یاوری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
DDQ ارتودنسی بیشارا و مبانی رشد صورت انلو | کتاب DDQ ارتودنسی بیشارا و مبانی رشد صورت انلو | کتاب
مؤلف: 

دکتر احمد باقری ثانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی