جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


DDQ مسیر های پالپ 2006 | کتاب DDQ مسیر های پالپ 2006 | کتاب
مولف:
دکتر علی طاهریان

ویراستار:
دکتر بهار بهدادمهر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ دندانپزشکی کودکان پینکهام ۲۰۰۵ | کتاب DDQ دندانپزشکی کودکان پینکهام ۲۰۰۵ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر مهکامه میرکریمی 
دکتر راحیل احمدی 
دکتر پیمانه مارسولی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ پاتولوژی نویل ۲۰۰۹ | کتاب DDQ پاتولوژی نویل ۲۰۰۹ | کتاب
مؤلف: 

دکتر ساعده عطار باشی مقدم
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ اندودونتیکس ترابی نژاد ۲۰۰۸ | کتاب DDQ اندودونتیکس ترابی نژاد ۲۰۰۸ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر سید محمد حسینیان 
دکتر الهام شادمهر

زیر نظر:
دکتز عباسعلی خادمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد۲۰۰۷ | کتاب DDQ اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد۲۰۰۷ | کتاب
مولف: دکتر علیرضا جهان گیر نیا

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
DDQ جراحی دهان، فک و صورت پیترسون ۲۰۰۸ | کتاب DDQ جراحی دهان، فک و صورت پیترسون ۲۰۰۸ | کتاب
مؤلف: 

دکتر شهروز شفائی فرد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ پروفیت ۲۰۰۷ | کتاب DDQ پروفیت ۲۰۰۷ | کتاب
مولفین:

دکتر مجید شالچی 
دکتر سید امیر حسین میرهاشمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ وایت فارو ۲۰۰۹ | کتاب DDQ وایت فارو ۲۰۰۹ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر زهرا غنچه 
دکتر مریم تفنگچیها
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ برکت و فالاس ۲۰۰۸ | کتاب DDQ برکت و فالاس ۲۰۰۸ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر حامد حسین کاظمی
دکتر فرناز رمضانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ | کتاب DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ | کتاب
مولف:

دکتر سولماز سلیمان پور
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ درمان پروتزی بیماران بی دندان بوچر | کتاب DDQ درمان پروتزی بیماران بی دندان بوچر | کتاب
مولف:

دکتر مهران بهرامی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQمجموعه سوالات تفکیکی زبان | کتاب DDQمجموعه سوالات تفکیکی زبان | کتاب
مولفین:

 دکتر آرزو پزشکفر
 دکتر احسان اثنا عشری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
DDQ مجموعه سوالات تفکیکی بافت شناسی تن کیت | کتاب DDQ مجموعه سوالات تفکیکی بافت شناسی تن کیت | کتاب
مؤلف: دکتر ساعده عطارباشی مقدم

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
DDQ ترمیمی علم و هنر ۲۰۰۶ | کتاب DDQ ترمیمی علم و هنر ۲۰۰۶ | کتاب
مؤلفین: 

دکتر نازنین آرین
دکتر محمد رضا غفاری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR مسیرهای پالپ 2011 | کتاب CDR مسیرهای پالپ 2011 | کتاب
مولفین:

 دکتر داود جمشیدی
دکتر کوثر اشرفی

زیر نظر:
 دکتر فریبرز معظمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آزمون دستیاری دندان پزشکی - آمادگی انگلیسی | کتاب آزمون دستیاری دندان پزشکی - آمادگی انگلیسی | کتاب
مولف:

دکتر احمد بهروزیان
زبان:  انگلیسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
CDR ارتودنسی بیشارا  | کتاب CDR ارتودنسی بیشارا | کتاب
مولفین: 

دکتر حوری میرمحمدصادقی
دکتر سید امیر محمد میرهاشمی 

زیر نظر: 
دکتر محسن شیرازی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو | کتاب CDR اصول و مبانی رادیولوژی دهان وایت فارو | کتاب
مولف:

دکتر احمدرضا طلائی پور
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR اندودونتیکس ترابی نژاد 2008 | کتاب CDR اندودونتیکس ترابی نژاد 2008 | کتاب
مولف:

دکتر آزیتا ایروانی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR پروتز پارسیل مک کراکن | کتاب CDR پروتز پارسیل مک کراکن | کتاب
مولف:

دکتر مرضیه علی خاصی 

زیر نظر: 
دکتر قاسم امتی شبستری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی