جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


CDR پاتولوژی نویل 2009 | کتاب CDR پاتولوژی نویل 2009 | کتاب
مولفین:

دکتر ساعده عطارباشی 
مقدم دکتر لیلی مهرداد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR تشخیص بیماری های دهان برکت 2008 | کتاب CDR تشخیص بیماری های دهان برکت 2008 | کتاب
مولفین:

دکتر مریم امیر چقماقی 
دکتر زهره دلیر ثانی 
دکتر پگاه مظفر مسنن
دکتر شیوا شیرازیان
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR درمان پروتزی بیماران بی دندان بوچر (چاپ سوم) | کتاب CDR درمان پروتزی بیماران بی دندان بوچر (چاپ سوم) | کتاب
مولفین: دکتر مرضیه علی خاصی، دکتر سالومه هاشمی
زیر نظر: دکتر قاسم امتی شبستری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR دندانپزشکی ترمیمی علم و هنر 2006 | کتاب CDR دندانپزشکی ترمیمی علم و هنر 2006 | کتاب
مواف:
دکتر مهشید صفارپور

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR مبانی رشد صورت انلو | کتاب CDR مبانی رشد صورت انلو | کتاب
مؤلف: دکتر زهره طباطبایی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR مبانی پروتز های ثابت شیلینبرگ | کتاب CDR مبانی پروتز های ثابت شیلینبرگ | کتاب
مولفین:

 دکتر مرضیه علی خاصی، دستیار تخصصی پروتز دندانی دانشگاه تهران
دکتر سالومه هاشمی، دستیار تخصصی پروتز دندانی دانشگاه نهران

 زیر نظر:
 دکتر حسن بهناز
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR مواد دندانی کریگ 2006 | کتاب CDR مواد دندانی کریگ 2006 | کتاب
مولف: 

دکتر شیلا امامیه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2007 | کتاب CDR اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی مالامد 2007 | کتاب
مولف:
دکتراحمد بهروزیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
CDR بافت شناسی دهان رگزی | کتاب CDR بافت شناسی دهان رگزی | کتاب
مولفین: 

 دکتر ساعده عطار باشی مقدم
دکتر مریم اللهی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2008 | کتاب CDR جراحی دهان، فک و صورت پیترسون 2008 | کتاب
مولف: 

 پیترسون

 مترجم:
دکتر شهروز شفائی فرد
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR اصول ومبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009 | کتاب CDR اصول ومبانی رادیولوژی دهان وایت فارو 2009 | کتاب
مولف:

وایت فارو 

 مترجم:
 دکتر مریم میرزایی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب CDR بافت شناسی دهان تن کیت | کتاب
مولفین:

دکتر ساعده عطار باشی مقدم 
دکتر فاضله عطار باشی مقدم
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
CDR فالاس ۲۰۰۸ | کتاب CDR فالاس ۲۰۰۸ | کتاب
مولفین: 

دکتر زهرا موسویان جهرمی
دکتر یلدا سمسار اصل
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودنسی پروفیت معاصر 2007 CDR | کتاب ارتودنسی پروفیت معاصر 2007 CDR | کتاب
مترجمین:
دکتر سیدامیرحسین میرهاشمی، دکتر هومن زرنگار

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مسیرهای پالپ 2006 CDR(چکیده مراجع دندان پرشکی) | کتاب مسیرهای پالپ 2006 CDR(چکیده مراجع دندان پرشکی) | کتاب
مترجم: 

دکتر محمد سمیعی 
 
ویراستار: 
دکتر اولدوز حسینی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ارتودونسی نـوین ارتودونسی نـوین