جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


کاربرد لیزرهای کم توان در دندانپزشکی | کتاب کاربرد لیزرهای کم توان در دندانپزشکی | کتاب
مولف: دکتر فخریه اقبالی
ویراستار: دکتر رضا فکرآزاد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی | کتاب کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی | کتاب
مولف: دکتر رضا عمید
 ویراستار: مهندس مهدی موحدی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سندرم های ناحیه سر و صورت | کتاب سندرم های ناحیه سر و صورت | کتاب
مولفین: دکتر پریسا صالحی، دکتر مرتضی عشاق، دکترشهلا مومنی دانایی، دکتر مژده مشهدی اسماعیلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
راهنمای عملی در تکنولوژی و تجهیزات دندانپزشکی | کتاب راهنمای عملی در تکنولوژی و تجهیزات دندانپزشکی | کتاب
مؤلف: نیکلاس م. جدینا کیویز
مترجمین: دکتر مریم قوام، دکنرفریده گرامی پناه، دکترعلی میر فضاۀلیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
راهنمای کنترل عفونت در مراکز درمانی دندانپزشکی | کتاب راهنمای کنترل عفونت در مراکز درمانی دندانپزشکی | کتاب
مؤلف: دکتر شادی سهیلی
ویراستار: دکتر مسعود امین زاده

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
آناتومی و مورفولوژی دندان (تئوری،عمومی) | کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان (تئوری،عمومی) | کتاب
مولفین: دکتر حسن بهناز، دکتر ایرج شفق

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
درسنامه جامع علوم پزشکی و دندانپزشکی حیان | کتاب درسنامه جامع علوم پزشکی و دندانپزشکی حیان | کتاب
مؤلف: دکتر مهدی خزعلی
 زیر نظر: اساتید ممتاز دانشگاه های علوم پزشکی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
وسایل دندانپزشکی با ویرایشی جدید | کتاب وسایل دندانپزشکی با ویرایشی جدید | کتاب
مترجم: دکتر محسن مراتی
 زیر نظر: دکتر فرخ اصف زاده

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
راهنمای والدین در مراقبت از بیماران شکاف لب و کام | کتاب راهنمای والدین در مراقبت از بیماران شکاف لب و کام | کتاب
مترجم: 

دکتر شراره کرام الدین
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
آنچه باید از سلامت دهان و دندان بدانید | کتاب آنچه باید از سلامت دهان و دندان بدانید | کتاب
مؤلف: 

دکتر علی اکبر فروتنی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت 88 | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت 88 | کتاب
گردآوری و استخراج پاسخها: 

گروهی از دستیاران 
نفرات برتر آزمون ورودی تخصصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۶ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۶ | کتاب
گردآوری و استخراج پاسخها:

 با همکاری گروهی از متخصصین هر پایه
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۳ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۳ | کتاب
گردآوری واستخراج پاسخها: 

گروهی از دستیاران
 نفرات برتر آزمون ورودی تخصصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۴ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اسفند ۸۴ | کتاب
گردآوری و استخراج پاسخها:

گروهی از دستیاران 
نفرات برتر آزمون های تخصصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت ۱۳۸۷، دوره بیست و دوم | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت ۱۳۸۷، دوره بیست و دوم | کتاب
گردآوری و استخراج پاسخها:

گروهی از دستیاران 
نفرات برتر آزمون ورودی تخصصی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت ۸۹ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی اردیبهشت ۸۹ | کتاب
مؤلف: 

دکتر جمشیدپورصمیمی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی(مرداد ۱۳۹۰)دوره ۲۵ | کتاب مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی دندانپزشکی(مرداد ۱۳۹۰)دوره ۲۵ | کتاب
مؤلفین:

 دکتر نازنین آرین
دکتر محمدرضا غفاری
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ضروریات رادیو گرافی دندانپزشکی | کتاب ضروریات رادیو گرافی دندانپزشکی | کتاب
مترجمین:

 دکتر زهرا دلیلی
 دکتر طاهره محتوی پور
 دکتر عالیه جوادزاده
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
رادیوگرافی پانورامیک دندانی | کتاب رادیوگرافی پانورامیک دندانی | کتاب
مولف:

 دکتر محمد امین توکلی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
پرتونگاری دندانپزشکی | کتاب پرتونگاری دندانپزشکی | کتاب
مولف:

دیل ا. مایلز

مترجم: 
دکتز احسان حکمتیان، عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی