از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

ماهنامه ایردن | نشریه

ماهنامه ایردن | نشریه

ایردن، یک ماهنامه ان‌لاین دندان‌پزشکی است که در ابتدای هر ماه در سایت ایردن منتشر می‌شود و صفحه اول ان برای تمام مخاطبان سایت ایردن ای‌میل می شود. این ماهنامه شامل مقالات علمی و صنفی، فرهنگی و هنری است

Tags: IRDEN، ایردن، ماهنامه، آن‌لاین، خبرنامه، دندانپزشکی، دندان‌پزشکی، مقاله، نشریه، مجله، تخصصی،
تعداد نمایش ها: 2747
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
خبری
ترتیب انتشار:  ماهنامه
مدیر مسئول:  دکتر علی شکفته راد
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر سیامک شایان‌امین
روش انتشار:  آنلاین Online
وب سایت:  www.irden.com/khabar/nashr.php
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]