از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله پیام دندان پزشکان جوان | نشریه

مجله پیام دندان پزشکان جوان | نشریه

دوماهنامه پیام دندان پزشکان جوان، از معدود نشریات مستقل و تخصصی حوزه دندان پزشکی است که علی رغم استقلال و عدم وابستگی به مراکز دولتی و انجمن های خصوصی، توانسته است از زمان انتشار تا امروز، توالی انتشار خود را به صورت منظم و بدون کاهش سطح کیفی و کمی حفظ کند. مدیر مسئول نشریه دکتر حسن نخجوانی است و تاکنون پانزده شماره از آن منتشر شده است. شمارگان نشریه ده هزار نسخه است.
محتوای این نشریه تنها به مقالات علمی اختصاص دارد و از طرح مباحث صنفی در آن اثری نیست. تعداد مقالات چاپ شده در هر شماره را 10 تا 14مقاله عنوان می کند که توسط هیات تحریریه تامین می شود و مشارکت مخاطبان را در امر تامین مطلب بسیار محدود است. به گفته محمد فکری، دبیر اجرایی نشریه، با آنکه در هر شماره صفحات داخلی و پشت جلد و تعدادی از صفحات داخلی به چاپ آگهی اختصاص می یابد، درامد حاصل از بخش اگهی تنها کفاف هزینه های انتشار نشریه را می دهد و سود آوری خاصی برای گردانندگان نشریه ندارد و حتی در برخی شماره ها مدیر مسئول قسمتی از هزینه های جاری را به طور شخصی پرداخت می کند. فکری مهمترین دغدغه عوامل نشریه را بحث مالی می داند، آنچنان که با توجه به قیمت نوسانی کاغذ، این مساله برای عوامل اجرایی مشخص نیست که آیا قادر به انتشار شماره آینده نیز خواهند بود یا خیر.

Tags: پیام دندان‌پزشکان جوان، دندان‌پزشکی، دو ماهنامه
تعداد نمایش ها: 2984
شماره ها:  دوماهنامه پیام دندان‌پزشکان جوان، مروری برشماره35
دوماهنامه پیام دندان‌پزشکان جوان، مروری بر ویژه نامه دهمین کنگره پروتز
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
شروع انتشار:  1383
ترتیب انتشار:  دوماه‌نامه
صاحب امتیاز:  دكتر حسن نخجوانی
مدیر مسئول:  دكتر حسن نخجواني
روش انتشار:  چاپی Paper
وب سایت:  http://www.youngdentists.net/
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]