از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله پیک دندان‌پزشکی | نشریه

نشریه پیک دندان و دندان پزشکی، دو ماهنامه ای است که به مدیر مسئولی دکتر مهدی عاقل نژاد و سردبیری دکتر کورش رحیمی در شهر اصفهان منتشر می شود. تاکنون هشت پیش شماره و 14 شماره از این نشریه منتشر شده است. پیک دندان و دندان پزشکی از زمان انتشار نوسانات زیادی را در توالی انتشار، قطع و تعداد صفحات نشریه پشت سر گذاشته است و در حال حاضر به صورت یک مجله هشت صفحه ای با شمارگان 5هزار نسخه منتشر می شود. مطالب نشریه بیشتر جمع اوری هستند تا تالیفی، که البته این نکته با توجه به محلی بودن نشریه و محدودیت های معمول تحریریه چنین نشریاتی قابل توجیه است. پیک دندان و دندان پزشکی در صفحات محدود خود، مخاطب عام و خاص را به صورت توام تحت پوشش قرار می دهد. البته با توجه به گستره توزیع نشریه، در سطح مراکز بهداشتی درمانی استان اصفهان و مشترکان دندان پزشک در سطح استان اصفهان و برخی نقاط کشور، مدیران نشریه ترجیح داده اند تا علاوه بر مطالب دندان پزشکی، بخشی از حجم صفحات را نیز به مقالات اموزشی و بهداشتی پزشکی اختصاص دهند.
علارغم جذب محدود آگهی، مدیران نشریه اعتراف می کنند که جذب آگهی کفاف هزینه های جاری نشریه را نمی دهد و با توجه به محدودیت منابع مالی، مجبورند قسمتی از هزینه انتشار نشریه را به صورت شخصی پرداخت نمایند.

Tags: دکتر مهدی عاقل‌نژاد، دندان، دندان‌پزشکی، دندانپزشکی
تعداد نمایش ها: 3029
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
فرهنگی
شروع انتشار:  1384
ترتیب انتشار:  گاهنامه
صاحب امتیاز:  دکتر مهدی عاقل نژاد
مدیر مسئول:  دکتر مهدی عاقل نژاد
روش انتشار:  چاپی Paper
ایمیل ها:  ش
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
عموم مردم
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دارای بخش دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]