از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله پیام دندان‌پزشکان | نشریه

پیام دندان پزشکان زیر نظر انجمن دندان پزشکان عمومی ایران و به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر باقر شهنی زاده منتشر می شود X
محتوای نشریه شامل پوشش خبری اخبار کنگره ها و انعکاس اخبار علمی و صنفی حوزه دندان پزشکی است.

Tags: پیام دندان‌پزشکان، پیام دندانپزشکان
تعداد نمایش ها: 2595
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
ترتیب انتشار:  ماهنامه
صاحب امتیاز:  محمدباقر شهنی زاده
مدیر مسئول:  محمدباقر شهنی زاده
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  محمدباقر شهنی زاده
روش انتشار:  چاپی Paper
ایمیل ها:  ش
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]