از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله آموزش دندان‌پزشکی | نشریه

آموزش دندان پزشکی ماهنامه ای است که محتوای آن، آنچنان که از نامش بر می اید تنها شامل مقالات تخصصی در زمینه دندان پزشکی است. این نشریه رنگی و تمام گلاسه، 58 صفحه حجم دارد و مدیریت ان را دکتر بهزاد حسینی عهده دار است. آخرین شماره آموزش دندان پزشکی که در اختیار نگارنده قرار گرفته است مربوط به نیمه سال 1384 است و با توجه به عدم وجود راه ارتباطی با مدیران نشریه، امکان پیگیری در مورد تداوم انتشار نشریه و نیز جزییات دیگری از آن به نتیجه نرسید.

Tags: آموزش دندان‌پزشکی، اموزش دندانپزشکی
تعداد نمایش ها: 2883
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  ماهنامه
مدیر مسئول:  دکتر بهزاد حسینی
روش انتشار:  چاپی Paper
ایمیل ها:  ش
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]