از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

خبرنامه دندان پزشکان عمومی گیلان | نشریه

این ماهنامه خبری آموزشی متعلق به خانه دندان پزشک گیلان است و مدیرمسئولی ان را دکتر محمد گلچین بر عهده دارد. تاکنون هشت شماره از آن منتشر شده است. در این ماهنامه جدا چاپ از اخبار دندان پزشکی و مقالات علمی دندان پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان، یادداشت های صنفی و اجتماعی نیز به چشم می خورد.

Tags: گیلان، دندانپزشکی، دندان پزشکان
تعداد نمایش ها: 1373
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
ترتیب انتشار:  گاهنامه
مدیر مسئول:  دکتر محمد گلچین
روش انتشار:  چاپی Paper
ایمیل ها:  ش
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]