از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان | نشریه

با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1385 درتارگاه SID نمایه میشود.

Tags: دانشکده، اصفهان، علوم پزشکی
تعداد نمایش ها: 2296
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدیر مسئول:  دكتر مرتضي بنكدارچيان
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دكتر عباس علي خادمي
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده دندان پزشكي، كد پستي: 73461- 81746 تلفن: 7922822 (0311)
وب سایت:  journals.mui.ac.ir/index.php/jids
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]