از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله دانشکده دندان پزشکی مشهد | نشریه

با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود.

Tags: دانشکده، علوم‌پزشکیع مشهد، دندان‌پزشکی
تعداد نمایش ها: 6259
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
مدیر مسئول:  دکتر محمود تميزي
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دكتر براتعلي رمضان زاده
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  مشهد، دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دفتر مجله، کد پستي : 91735 صندوق پستي : 984 تلفن : 8832301 (0511)
وب سایت:  www.mums.ac.ir/dental-journal/fa/index
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]