از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

ویژه نامه سپید | نشریه

ویژه نامه سپید | نشریه

هفته‌نامه تخصصی حوزه علوم‌پزشکی. این هفته نامه یکی از نشریاتی است که موسسه مطبوعاتی ابن‌سینای بزرگ منتشر می کند. هفته نامه توسط پست برای مشترکان در سراسر کشور ارسال می‌ّود

Tags: هفته‌نامه، موسسه ابن‌سینای بزرگ، سلامت، سپید
تعداد نمایش ها: 2431
شماره ها:  سپید دندان پزشکی | نشریه
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
فرهنگی
ترتیب انتشار:  هفته نامه
صاحب امتیاز:  موسسه ابن‌سینای بزرگ
مدیر مسئول:  دکتر فتاح‌زاده
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر حریرچی
دبیر تحریریه:  دکتر شهاب الدین صابون‌{ی
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  22887353
امتیاز بازآموزی:  ندارد
وب سایت:  http://sepidweekly.ir/
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی
دارای بخش دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]