از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

سلامت | نشریه

پرتیراژترین هفته‌نامه ایران

Tags: سلامت، هفته‌نامه، سلامتی
تعداد نمایش ها: 771
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
فرهنگی
اجتماعی
ترتیب انتشار:  هفته نامه
صاحب امتیاز:  موسسه ابن‌سینای بزرگ
مدیر مسئول:  دکتر فتاح‌زاده
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  22887353
امتیاز بازآموزی:  ندارد
ایمیل ها:  ش
سطح مطالب:  عموم مردم
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دارای بخش دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]