از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

تندرستی | نشریه

نشریه‌ای از گروه همشهری در حوزه بهداشت و سلامتی ویژه مخاطب عام

Tags: همشهری، تندرستی،
تعداد نمایش ها: 784
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
فرهنگی
اجتماعی
ترتیب انتشار:  دوهفته نامه
صاحب امتیاز:  موسسه همشهری
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  حسین وحدانی
دبیر تحریریه:  روستا
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  عموم مردم
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دارای بخش دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]