از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

روزنامه همشهری | نشریه

روزنامه همشهری اولین روزنامه تمام‌رنگی ایران است. این روزنامه در صفحه پزشکی خود گاهی مطالبی با مضمون دندان‌پزشکی برای مخاطب عام منتشر می کند

Tags: روزنامه، همشهری
تعداد نمایش ها: 917
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  سیاسی
فرهنگی
اجتماعی
ترتیب انتشار:  روزنامه
صاحب امتیاز:  موسسه همشهری
روش انتشار:  چاپی Paper
دیژیتال Digital
امتیاز بازآموزی:  ندارد
وب سایت:  hamshahrionline.ir
سطح مطالب:  عموم مردم
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]