از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

خبرنامه انجمن دندان‌پزشکی ایران | نشریه


Tags: خبرنامه، انجمن دندان‌پزشکی ایران
تعداد نمایش ها: 897
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
ترتیب انتشار:  گاهنامه
صاحب امتیاز:  دکتر محمدرضا طاهریان
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]