از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

زندگی ایرانی | نشریه

ماهنامه‌آی برای مخاطب عام، دارای صفحات دندان‌پزشکی

Tags: زندگی ایرانی، ماهنامه
تعداد نمایش ها: 920
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  فرهنگی
زندگی
اجتماعی
ترتیب انتشار:  ماهنامه
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  عموم مردم
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دارای بخش دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]