از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

زندگی ایده‌آل | نشریه

ماهنامه ای برای مخاطب عام دارای بخش دندان‌پزشکی

Tags: زندگی ایده‌آل، ماهنامه، مخاطب عام
تعداد نمایش ها: 1201
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  فرهنگی
زندگی
اجتماعی
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  عموم مردم
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دارای بخش دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]