از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

نوین پزشکی | نشریه

نشریه تخصصی علوم‌پزشکی که به ترجمه و انتشار مقالات تخصصی از مجلات و ژورنال‌های خارجی دارد

Tags: نوین‌پزشکی، هفته نامه، موسسه ابن‌سینای بزرگ
تعداد نمایش ها: 1536
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  هفته نامه
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]