از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

زندگی مثبت | نشریه

ماهنامه‌ای از گروه مطبوعاتی موسسه ابن‌سینای بزرگ، در کنار هفته‌نامه‌های سپید، سلامت و نوین‌پزشکی

Tags: زندگی مثبت، موسسه ابن‌سینای بزرگ
تعداد نمایش ها: 1195
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  فرهنگی
زندگی
اجتماعی
ترتیب انتشار:  ماهنامه
صاحب امتیاز:  موسسه ابن‌سینای بزرگ
مدیر مسئول:  دکتر فتاح‌زاده
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  عموم مردم
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دارای بخش دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]