از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي


Tags: دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
تعداد نمایش ها: 1865
زبان:  فارسی
ISSN شابک:  7683
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  انشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مدیر مسئول:  دكتر زهره طبيب زاده نوري
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  كتر مسعود سيفي
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران، اوين، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ، دانشکده دندانپزشکي ، طبقه 4، دفتر مجله، كد پستي:19834 تلفن : 22403010 (021) نمابر : 22403194 (021)
امتیاز بازآموزی:  دارد
ایمیل ها:  [email protected]
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]