از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | نشریه


Tags: دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
تعداد نمایش ها: 6385
زبان:  فارسی
ISSN شابک:  3426
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدیر مسئول:  دکتر علي اصغر علوي
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر حميدرضا پاک شير
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  دارد
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]