از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

کارنامه ده ساله جامعه دندان پزشکی ایران | نشریه

کارنامه ده ساله جامعه دندان پزشکی ایران | نشریه

مقدمه

اکنون که این سطور را می نویسم روزی را به یاد می آورم که متن آگهی تشکیل جامعه دندان پزشکی را به امضای اعضا هیأت مؤسس رسانیدم  و برای درج به روزنامه ها فرستادم و آن روز، دوشنبه 24 دی ماه1341 بود و دورنمای آینده ای روشن را درنظرمجسم می کنم که دندان پزشکان ایران درسایه اتحاد و اتفاق جشن های پنجاه سالگی  و یکصد سالگی تأسیس جامعه دندان پزشکی را برپا کنند و یادی هم ازگذشتگان بنمایند. 

برای من که در سمت عضوهیأت مؤسس عضوهیأت مدیرهای مختلف، بازرس سرپرست روز دندان پزشکی و بالاخره دبیر جامعه دندان پزشکی مدت ده سال درجریان فعالیت های این جمعیت بوده و قریب چهارسال متوالی سمت دبیری جامعه را داشته ام موجب نهایت افتخار است که با سربلندی ازخدمات جامعه یاد کنم.
نهالی که ده سال قبل با امید فراوان غرس شد چنان ازمنبع فداکاری و صمیمیت عده قلیلی دندان پزشک آبیاری گردید که اکنون پس ازگذشت فقط ده سال تبدیل به درخت برومندی شده و کلیه دندان پزشکان ایران ازثمرات آن بهره مند می گردند.

برنامه جامعه در کار و کار و کار خلاصه می شود و مسلماً نتیجه کار وقتی اصولی و منطقی باشد عاید اجرا کنندگان برنامه خواهد شد و چون گردانند گان جامعه باصالت کارخود ایمان دارند هیچ گاه ازمخالفت های مبتنی بر خودخواهی مغرضین نهراسیده ودست دوستی بسوی کلیه دندان پزشکان درازکرده اند.
من معتقدم مادام که امور جامعه بر روال صحیحی دور از خود پرستی اداره شود و تفویض اختیارات وسیله بهره برداری فردی قرارنگیرد این جمعیت سیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد. خوشبختانه چون متقدمین این جمع وهمچنین جوانانی  که درمکتب آنان آماده قبول مسئولیت های آینده شده اند و گروه فعاله جامعه دندان پزشکی راتشکیل می دهند گذشت وفداکاری لازم را دارند سرمایه اصلی برای دوام و پیشرفت جامعه فراهم است من با تمام وجودم خدمات پرارزش همکارانی راکه درتهران  و شهرستان ها برای پیشبرد هدف های جامعه انجام شده اند می ستایم  و برای دوستانی که درآینده عهده دار مسؤولیت های جمعیت خواهند بود صمیمانه آرزوی موفقیت می نمایم.

دکترمحمدعلی افتخاری
دبیرجامعه دندان پزشکی ایران
تهران- شهریورماه1351

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

  تاریخچه
 ضروت ایجاد یک جمعیت موثردندان پزشکی ازدیر باز مورد توجه عده ای ازدندان پزشکان بود وچون تا قبل ازسال 1341 جمعیت های دندان پزشکی کشورهیچ کدام عملا فعالیتی نداشته و نتوانسته بودند موجودیتی درشان دندان پزشکی و هماهنگ با پیشرفت های مملکت از خود نشان دهند یک عده ده نفری هم فکر با استفاده از تجارب گذشته و بررسی جهات پیشبرد هدفها برآن شدند که یک جمعیت دندان پزشکی تشکیل دهند.
درآن ایام آقایان دکترحسین نواب  و دکترمحمدعلی افتخاری عضویت هیأت مدیره سندیکای دندان پزشکان داشتند و با علاقه مندی خواستار فعالیت سندیکا در زمینه علمی و صنفی بودند ولی به این خواسته ها توجهی نه می شد لذا ازسندیکا استعفا داده و در دوشنبه  24 دی ماه1341 هیأت مؤسس جامعه دندان پزشکی ایران مرکب ازده نفر به شرح زیر تشکیل این جمعیت را اعلام نمودند وفعالانه شروع به کارکردند:
آقایان دکترمحمدعلی افتخاری، دکترآلفرد آوانسیان، دکترموسی باکی هاشمی، دکترآرنورد برناردی، دکترشمس الدین تابش، دکترارسلان تاج، دکتراصغرحداد، دکتراکبررشتیان، دکترحسین نواب و دکترسمیع وهاب پور.
واین کاری بود بس بزرگ و باری بس سنگین که اکنون پس ازگذشت ده سال اهمیت آن بیشترآشکارمی گردد.
درک اجتماعی دندان پزشکان وضرورتی که آنان برای همگامی با ترقیات کشوراحساس می کردنند سبب شد تا همزمان با تکوین اصول انقلاب اجتماعی ایران موجودیت جامعه دندان پزشکی را اعلام کنند وعملاً پیروی ازمنشورانقلاب ششم بهمن را آغاز کرد نمایند، منشوری که طی ده سال گذشته تحت ارشاد  ... آثارمفید وثمربخش آن درکلیه شئون زندگی مردم ایران بارز و آشکار شده است وبه شکرانه این موهبت بزرگ برهریک ازآهاد این مملکت فرض است که از جان و دل درحفظ این ثمرات انقلاب وپیش برد هدف های آن بیش ازپیش کوشا باشند.
هیأت مؤسس با الهام ازافکار بلند رهبرعالی قدرملت ایران اساسنامه ای مترقی برای جامعه دندان پزشکی تهیه نمود و با مطالعه درعلل وجودی و انحلال جمعیت های مختلف و توجه به خصوصیت های اجتماعی و شرایط محیطی ایران برنامه کارراپی ریزی کرد وبدین ترتیب جامعه دندان پزشکی ایران تشکیل شد و هیأت مدیره موقت مرکب از دکتر محمدعلی افتخاری، دکترارسلان تاج، دکتراکبررشتیان و دکترحسین نواب امور مقدماتی از لحاظ  تهیه محل و لوازم و ثبت جمعیت را بشماره  568 انجام داد و بعداً انتخابات جامعه طبق اساسنامه مصوب مراجع مملکتی درتاریخ 24 خرداد 1342 انجام و آقایان دکترنواب دبیر،  دکترافتخاری خزانه دار، دکترتاج منشی، دکترفرزین عضو، دکتررشتیان عضو و دکترهاشمی بازرس به سمت اولین هیأت مدیره برگزیده شدند.  
درسال های اول تشکیل جامعه انتخابات به طورسالانه انجام می شد ولی برای این که هیأت مدیره ها فرصت کافی برای برنامه ریزی واجرای آن داشته باشند ارسال سوم به بعد دوره عمل هیأت مدیره ها به دوسال افزایش یافت که البته غیر ازهیأت مدیره قبلی مربوط به دوره ششم وهیأت مدیره فعلی یعنی دوره هفتم هیچ یک ازهیأت مدیره ها امکان فعالیت دوساله نداشته اند. دوره ماموریت مدیره فعلی در بهمن ماه 1351 پایان می یابد.
 
تا سال پنجم تشکیل جامعه انتخابات به صورت دو درجه ای انجام می شد وهیأت مؤسس بر حسب ضرورت نظارت لازم بر کارها داشت ولی از آن به بعد اختیارات هیأت مؤسس به موجب اساسنامه به هیأت مدیره ها تفویض شد و اعضاء هیأت مؤسس مانند عضوی ساده همکاری خود را برای پیشرفت کارهای جامعه عرضه داشتند.
بی نظری اعضا هیأت مؤسس وعلاقه مندی آنان به خدمت وصرف وقتی که صمیما نه در راه جامعه دندان پزشکی کردند سبب شد که عده کثیری از همکاران خیلی زود به این جمعیت پیوستند وآنچه را که سالها جستجو می کردند در غالب جامعه دندان پزشکی باز یافتند .
شک نیست که جامعه دندان پزشکی درده سال گذشته نشیب وفرازهائی داشته ولی چون در تشکیل این جمعیت هدفی مقدس ومشخص مد نظربوده و افرادی از روی ایمان وعقیده در راه تحقیق آن هدف بذل مال وانرژی کرده اند جامعه به پیشرفت خود ادامه داده است.
صدور پیام های ملوکانه به کنگره های سالانه جامعه دندان پزشکی افتخاری است که نصیب دندان پزشکان مخصوصاً گردانند گان جامعه شده و راهنمای آنان در انتخاب خط مشی جامعه بوده است.
دیگراز افتخارات جامعه فرمان ... دایر به نام گذاری روزتاسیس جامعه یعنی
24دی ماه به نام روز دندان پزشکی بوده است،و بالاخره با صدور فرمان ...
دایر بر اجازه عضویت دندان پزشکان نیروهای مسلح ... در جامعه دندان
پزشکان نیروهای مسلح ... در جامعه دندان پزشکی ایران صفحه  زرین  دیگری بر صفحات افتخار آمیز حیات جامعه دندان پزشکی اضافه شد و در این موضوع اخیر راهنمائی و همکاری تیمسار سرتیپ دکتر قاسم نیک نژاد ارزنده و در خور تحسین بوده است.
اساسنامه جامعه درشش سال اول تشکیل دو نوبت مورد تجدید نظر قرار گرفت و کلمه جامعه دندان پزشکان به جامعه دندان پزشکی تبدیل شد تا شمول بیشتری داشته باشد و گروه کمکی دندان پزشکی رانیز در بر گیرد.
اساسنامه موجود در تاریخ 16 بهمن ماه 1347 به تصویب مجمع عمومی رسید که ذیلا درج می گردد:  


اساسنامه جامعه دندان پزشکی ایران


جامعه در دو سال اول تشکیل طوری فعالیت خود را گسترش داد که منجر به ایجاد شعب آن در شهرستان های کرمانشاه- تبریز- مشهد- اصفهان- شیراز- بابل- رشت و کرمان گردید و در شهرستان هائی که شرایط برای تشکیل شعب فراهم نبود دندان پزشکان به صورت انفرادی عضویت جامعه را پذیرفتند و به دین ترتیب اکنون تعداد اعضاء رسمی جامعه 620 نفر می باشد. جمع تعداد دندان پزشکان شاغل در کشور طبق آخرین آمار نظام پزشکی 1250نفر است".
جامعه در جهت تحکیم مبانی وحدت دندان پزشکان کوشش بسیار به کار برده و راه همکاری را به روی کلیه افراد دسته جات باز گذاشته است توفیق کامل یابد.


همبستگی بیشتر دندان پزشکان
جامعه دندان پزشکی ایران همیشه طرف دار اتحاد و همبستگی بیشتر دندان پزشکان بوده و از هر فرصت و پیشنهادی برای این اتحاد استقبال نموده است.
اینک به قسمتی از فعالیت های مربوط به این مسئله اشاره می شود.
پس از مذاکرات که نمایندگان جامعه و سندیکا و سایر شخصیت های دندان پزشکی کشور به طور پراکنده داشتندروز شنبه 19/4/45 به دعوت دکتر گاکیک هارتونیان جلسه مشترکی مرکب از که زیر اعلامیه را امضاء کرده اند در محل باشگاه ارامنه تشکیل شد و پس از بحث های طولانی درباره ایجاد یک جمعیت واحد دندان پزشکی قرار شد سو کمیسیونی به ریاست دکتر محسن سیاح مرکب از شش نفر آقایان دکتر قدسی- دکتردستوری- دکتر نواب- دکتر افتخاری- دکتر علوی و دکتر یزدی تشکیل شود و مطالعاتی در زمینه تنظیم اساسنامه، جمعیت مورد نظر انجام و اساسنامه جامع و کاملی با در نظر گرفتن کلیه جهات آماده نماید.
در این جلسه علاوه بر توافق فوق اعلامیه زیر که مورد تأیید حاضرین در جلسه بوده صادر شد.


اعلامیه
از تاریخ بیستم آذر ماه1345 همکاری مشترک جامعه دندان پزشکی ایران و سندیکای دندان پزشکان در کلیه امور صنفی و علمی اعلام و در محل خیابان حافظ شماره82 مشترکا به امور مربوطه رسیدگی خواهند کرد.
دکتر فرزین- دکتر گاکیک- دکتر دستوری- دکتر نواب- دکتر میزانی- دکتر افتخاری- دکتر قدسی- دکتر بختیاری- دکتر سیم جور- دکتر رهبری- دکترزندکیلی- دکتروهاب پور- دکتر صفریان- دکتر علوی.

جلسه مشترک هیأت مدیره جامعه و سندیکا
پیرو صدور اعلامیه ای که از نظر خوانندگان گذشت روز شنبه22 بهمن ماه 45 جلسه مشترک هیأت مدیره جامعه سندریکا در محل دفتر جامعه تشکیل و پس از بحث مفصلی درباره مواد اساسنامه و شورای عالی دندان پزشکی قرار شد هیأتی مرکب از آقایان دکتر دستوری- دکتر قدسی- دکتر گاکیک- دکتر مولوی- دکتر مهران- دکتر میزانی- دکتر نواب- دکتر نیل فروشان- دکتر وهاب پور- دکتر هاشمی- دکتر یزدی.
در پایان این جلسه اعلامیه زیر صادر گردید که در کیهان و اطلاعات چاپ شد.


اعلامیه   
پیرو مذاکرات قبلی بین دو جمعیت دندان پزشکی تصمیم گرفته شد از تاریخ24/2/46 هیأت مدیره مشترک جامعه دندان پزشکی ایران و سندیکای دندان پزشکان بر اساس بر اساس همبستگی دو جمعیت امور مربوط را بررسی و اداره نمایند و توافق به عمل آمد که شورای عالی موقت دندان پزشکی دعوت به تشکیل گردد تا به منظور ایجاد جمعیت واحد دندان پزشکی مطالعات لازم به عمل آورده و نتیجه را به اطلاع کلیه دندان پزشکان برساند.


شورای موقت دندان پزشکی 
اولین جلسه شورای موقت دندان پزشکی در ساعت 30-8 دقیقه بعد از ظهر شنبه ششم خرداد ماه 46 در دفتر جامعه تشکیل شد.
پس از مذاکرات مفصل هیأتی از بین اعضاء حاضر در جلسه مرکب از دکتر افتخاری- دکتر یزدی- دکتر دستوری- دکتر برجیان- دکتر بیگلربیگی- دکتر مولی- دکتر دادمنش- دکتر نیل فروشان با اکثریت آراء انتخاب شدند. قرار شد این هیأت ضمن مطالعه کافی در مورد طرق ایجاد سازمان واحد و شورای عالی نتیجه نظرات خود را در جلسه آینده به اطلاع اعضاء شورا به رساند.
جلسه هیأت 9 نفری نام برده در تاریخ10/3/46 با شرکت کلیه اعضاء تشکیل گردید و پس از تبادل نظر کامل در مورد تشکیل شورای عالی دندان پزشکی و سازمان واحد، پیشنهاد نمود که شورای موقت دندان پزشکی به منظور رعایت نظرات کلیه دندان پزشکان به ترتیب زیر هیأتی را انتخاب نماید.
ترکیب کمیته مشترک تشکیل واحد دندان پزشکی کشور:
دانشکده دندان پزشکی تهران 2 نفر- جامعه دندان پزشکی 3 نفر- وزارت بهداری 2نفر- سندیکا2 نفر- آزاد 2 نفر- مجموع11نفر.
وظایف هیأت پیشنهاد شده به قرار زیر است:
بررسی امکانات تشکیل سازمان واحد و تهیه اساسنامه.


گزارش دومین جلسه شورای عالی موقت دندان پزشکی 
دومین جلسه شورای موقت دندان پزشکی با حضور دکتر یزدی- دکتر بیگلر بیگی- دکتر سیم جور- دکتر رشتیان- دکتر مولوی- دکتر افتخاری- دکتر برجیان- دکتر دادمنش- دکتر وهاب پور- دکتر برناردی- دکتر قدسی- دکتر زندوکیلی- دکتر رهبری- دکتر بختیاری- بابایان- دکتر دستوری- دکتر آوانسیان- دکتر فرزین- دکتر نواب و دکتر نیل فروشان ساعت 30 /8 بعد ظهر روز شنبه 20/3/46 تشکیل شد و پس از بحث در مورد پیشنهاد هیأت9 نفری، قرار گردید هیأت11 نفری پیشنهاد شده اتنخاب گردند و برای آخرین بار در مورد تشکیل سازمان واحد دندان پزشکی و ارائه طرق ایجاد آن دعوت شوند.در این جلسه خانم دکتر علی آبادی و دکتر افتخاری- بیگلر بیگی- دکتر نیل فروشان- دکتر میزانی- دکتر دستوری- دکتر مولوی- دکتریزدی- دکتر برجیان- دکتر دادمنش و دکتر حاج حریری به عنوان عضو کمیته مشترک تشکیل سازمان واحد دندان پزشکی کشور انتخاب گردید و قرار شد در اولین فرصت تشکیل جلسه داده و نتیجه نظریات خود را به شورای موقت ارائه دهند.

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

عکس از جلسه کمیته همکاری

جامعه دندان پزشکان ایران
و ارتباط با فدراسیون بین المللی دندان پزشکی

Federation dentaire Internationale
فدراسیون بین المللی دندان پزشکی با علامت اختصاری  F.D.I.که وابسته به سازمان بهداشت جهانی می باشد تنها مرجع دندان پزشکی در سطح بین المللی است که رابط بین جوامع دندان پزشکی کشورهای مختلف می باشد و طی60 سال موجودیت خود خدمات گران بهائی به پیشرفت دندان پزشکی نموده است.
جامعه دندان پزشکی با توجه به موقعیت ممتاز فدراسیون مذکور در اولین تأسیس خود تقاضای عضویت در فدراسیون را نمود و درسال1342 این تقاضا به تصویب رسید و جامعه دندان پزشکی ایران عضو رسمی فدراسیون بین المللی دندان پزشکی گردید.

"توضیح- فدراسیون دارای دو نوع عضواست عضو رسمی یعنی با حق رأی در مجامع عمومی و عضو معمولی بدون حق رای"
جامعه دندان پزشکان ایران به عنوان  یک عضو صدیق و فعال فدراسیون، همه ساله هیأت نمایندگی به جلسات فدراسیون اعزام نموده و در بحث های مربوط به خدمات دندان پزشکی در سطح جهانی مشارکت کرده است و این مطلب از لحاظ اعتبار دندان پزشکی ایران حائز اهمیت فراوان بوده است.
لازم به یادآوری است که شرکت نمایندگی جامعه دندان پزشکی ایران در جلسات سالیانه فدراسیون بین المللی دندان پزشکی به هزینه شخصی آنها انجام گرفته و دیناری از بودجه جامعه صرف این کار نه شده است و این امر خود دلیل بارزی بر علاقه مندی دندان پزشکان به انجام وظایف محوله از طرف جامعه می باشد.
در چند سال اخیر شرکت در جلسات فدارسیون وسیله ای بوده است تا دندان پزشکان مسافرت های گروهی ترتیب دهند و از این راه بیشتر با یکدیگر نزدیک شوند.در سال1969 یک گروه38 نفری در کنگره نیورک شرکت کرد در سال1970 یک گروه14 نفری عازم بوداپست شد و امسال ترتیب مسافرت یه گروه20 نفری شرکت در کنگره مکزیک داده شده است. در کنگره سانفرانسیسکو به سال1964 هیأت نمایندگی جامعه مرکب از دکتر نواب- دکتربرناردی و دکتر رشتیان در نمایشگاه آموزش بهداشت دهان غرفه ای ترتیب داد.

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

دکتر افتخاری هنگام اهدای قالیچه عکس کندی فقید به دکتر هیلن براند مدیر اجرایی جامعه دندان پزشکی امریکا
نیویورک- اکتبر 1969

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

دکتر افتخاری دبیر جامعه در جلسه سالانه
فدراسیون بین المللی دندان پزشکی در مونیخ 1971

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

عکس از غرفه جامعه دندان پزشکی ایران در کنگره نیویورک

اکتبر 1969

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

دکتر نواب و دکتر برناردی در کنگره سانفرانسیکو سال 1964

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

دکتر تاج و دکتر دادمنش در کنگره وین سال 1965

در کنگره وین به سال1965 دکتر دادمنش برنامه تیبل کلینیک داشت و در کنگره پاریس به سال1967 دکتر مرتضوی و دکتر دادمنش برنامه تیبل کلنیک داشتند.
در کنگره نیورک به سال1969 به همت دکتر نیک زاد جاوید نماینده جامعه در آمریکا نمایشگاه مصوری از پیشرفت های ایران و فعالیت های جامعه دندان پزشکی ترتیب یافت که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و در آن کنگره دکتر جعفر دادمنش و دکتر جاوید هر کدام یک برنامه آموزش دور میز اجرا کردتد.
در برنامه امسال در مکزیک"22 تا 29 اکتبر1972" که پانزده همین کنگره جهانی دندان پزشکی همراه با مراسم شصتمین سال تأسیس فدراسیون بین المللی دندان پزشکی برگزار می شود دکتر عباس مرتضوی یک برنامه آموزش دورمیز و دکتر جعفر دادمنش یک برنامه سخن رانی دارد.
جامعه اکنون در ارتباط علمی مداوم با کلیه جوامع مشابه مخصوصاً جامعه دندان پزشکی امریکاست که با116 هزار عضو خود موقیتی استثنائی در جهان دارد و هم چنین طرف مکاتبه با کلیه دندان پزشکان خارجی است که درباره دندان پزشکی ایران و شرایط کار در کشور ما اطلاعاتی می خواهد.
موقیت جامعه دندان پزشکی ایران و ارتباط و همکاری مستمر با فدراسیون بین المللی دندان پزشکی سبب گردید تا دکتر حسین نواب برای چهار سال متوالی به عنوان مشاور کمیسیون آموزشی آن فدراسیون انتخاب شود و فدراسیون دکتر فرزین را به عنوان نماینده در هفدهمین دوره جلسات سازمان بهداشت جهانی منطقه شرق مدیترانه و دکتر نواب را به عنوان نماینده در سمینار دندان پزشکی بین المناطق اتنخاب نمود و همچنین فدراسیون در سال گذشته به دکتر محمد علی افتخاری دبیر جامعه مأموریت داد تا به نمایندگی فدراسیون در جلسات سازمان بهداشت جهانی منطقه شرق مدیترانه منعقده در تونس شرکت کند.


ترجمه بیانات دکتر محمد علی افتخاری
 نماینده رسمی فدراسیون بین المللی دندان پزشکی
در بیست و یکمین اجلاسیه سازمان بهداشت جهانی منطقه شرق مدیترانه منعقده در موناستیز 20 تا 24 سپتامبر1971 
جناب رئیس – نمایندگان محترم
 برای من موجب نهایت افتخار است مه به عنوان نماینده رسمی فدراسیون بین المللی دندان پزشکی در این اجلاسیه شرکت می کنم می دانم از همکاری های مقامات عالی قدر سازمان بهداشت جهانی در پیش برد برنامه های فدراسیون تشکر نمایم.
از طرف فدراسیون اتنخاب جناب رئیس و همکاران شان را ترتیب می گویم و تبریکات صمیمانه ام راحضور دکتر طبا مدیر منطقه به مناسبت کوشش هائی که در جهت حل مشکلات بهداشتی این منطقه مبذول داشته اند تقدیم می دارم و برای ایشان نعمت سلامت آرزو می کنم تا به تواند خدمت مفیدی را که بر عهده دارند ادامه دهند.
در جریان سال های گذشته همکاران من از کشورهای مختلف طرح های مربوط به بهداشت دندان ارائه داده اند که متأسفانه تا به حال چندان مورد توجه قرار نه گرفته است و شاید به دان جهت است که سازمان بهداشت جهانی برای طرح های دیگر حق اولویت قائل شده است.
از این رو می خواهم این حقیقت را بازگو کنم که بهداشت دندان کلید سلامت بدن است و با رعایت اصول بهداشت دهان و دندان ابتلای به بیماری های کاهش می یابد.
من مطمئنم که دولت ها و جوامع دندان پزشکی و دندان پزشکان به مجرد دریافت توصیه های موثر سازمان بهداشت جهانی نهایت کوشش خود را در جهت اجرای طرح های مورد نظر مبذول خواهند داشت.
از این مطلب که به گذریم من متأسفم یادآور شوم که گزارش سال71- 1970 مدیر منطقه حاکی از این است که بودجه ناچیزی برای خدمات دندان پزشکی قائل شده اند و مثلا بین514 بورس تحصیلی فقط دو بورس به تحصیلات دندان پزشکی اختصاص داده شده است.
در مورد بررسی احتیاجات منطقه از لحاظ دندان پزشکی من عقیده دارم برای دو موضوع باید حق تقدم قائل شد یکی بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دیگری فلوئوریداسیون آب آشامیدنی.
برای بالا بردن سطح آموزش دندان پزشکی در کشورهای منطقه، من تقاضا دارم متخصصینی در رشته عکس برداری و معالجات دندانی"اندودنتیکز"برای حداقل سه ماه از طرف سازمان به هر یک از کشورهای منطقه اعزام گیرد.
آموزش بهداست دندان به عامه مردم باید در حدی که شایسته  آن است مورد توجه خاص باشد و با در نظر گرفتن وضع کشورهای منطقه می توان با اجرای برنامه های آسان منظور را تأمین نمود از قبیل انتشار نشریات مربوط به بهداشت دهان ودندان – توزیع رایگان خمیر دندان و مسواک در فرصت های مناسب- نشر مطالب بهداشتی بیشتردر کتب درسی و بالاخره بحث های رادیو تلویزیونی.
چنان چه بودجه لازم برای طرح های مورد نظر تأمین گردد جامعه دندان پزشکی ایران اجرای برنامه را در ایران به عهده می گیرد و من شک ندارم که در سایر کشورهای منطقه نیز مجریان طرح های دندان پزشکی همکاری لازم در این مورد را اعمال خواهند کرد.
در خاتمه تشکرات صمیمانه خود را به نمایندگان کشور میزبان و صاحب منصبان سازمان بهداشت جهانی به مناسبت کوششی که درزمینه بهداشت این منطقه مهم از جهان مبذول می دارند تقدیم داشته برای آنان سلامت و توفیق خدمت بیشتر آرزو می کنم.


فعالیت های جامعه دندان پزشکان ایران    
 جامعه دندان پزشکان در دو قسمت مشخص علمی و صنفی فعالیت داشته که جنبه علمی آن ارجح بوده و مهم استمرار این فعایت ها ست که شاخص موجودیت جامعه دندان پزشکی می باشد و برای دندان پزشکان افتخاری است که توانسته اند ده سال متوالی برنامه مستمر علمی ارائه دهند و خود را با دانش جدید دندان پزشکی در سطح بین الملل آشنا و هماهنگ سازند.
جامعه مفتخر است که با وجود مشکلات فراوان توفیق انتشار مجله دندان پزشکان را طی8 سال متوالی داشته و این تنها مجله دندان پزشکی در کشور است که به طور مرتب هر دو ماه یک بار انتشار یافته است.
صاحب امتیاز مجله جامعه دندان پزشکان دکترموسی باکی هاشمی یکی از اعضاء هیأت مؤسس است و اولین شماره این مجله8 ماه بعد از تاسیس جامعه در شهریور ماه1342 منتشر شد. جامعه علاوه بر مجله یک نشریه خبری نیز دارد که هر15 روز یک بار انتشار می یابد. نشریه خبری برای کلیه دندان پزشکان کشور و مجله فقط برای اعضایء جامعه ارسال می گردد. فهرست مطالب مجله در8 سال گذشته در آخر این نشریه جهت علاقه مندان درج شده است.
جامعه در دوره فعالیت ده ساله خود150 نشریه در زمینه علمی و بهداشتی منتشر کرده است که در روشن کردن اذهان عامه نسبت به امر بهداشت دهان و دندان  تأثیر کلی داشته است.
جامعه نسبت به افزایش مطالب مربوط به بهداشت دهان در کتب درسی ابتدائی نظر وزارت آموزش و پرورش را جلب کرده و امیدوار است از این راه نیز خدمتی به بهداشت عمومی انجام دهد.
جامعه نسبت به تأمین و دفاع از حقوق دندان پزشکان در مواقع لزوم اقدام کرده و و از امکانات خود استفاده نموده است منجمله به هنگام طرح لایحه حق فنی پزشکان ارتش که در آن برای دندان پزشکان 25 درصد و برای پزشکان 50 درصد پیش بینی شده بود با اقدام جامعه اضافات دندان پزشکان به40 درصد افزایش یافت.
هم چنین اخیراً دبیر جامعه ضمن ملاقات با مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی توجه ایشان را به شرایط نامساعد کار دندان پزشکان در درمانگاهای آن سازمان جلب کرده است.
مورد دیگر اقدام جدی و قاطع جامعه در سال1348 راجع به ناراحتی های همکاران از فعل و انفعالات انجام شده در کادر آموزشی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران بود که نامه زیر یه نمونه از آن اقدامات است"
آقای نخست وزیر 12/9/48
به خوبی می دانید که به جناب عالی ارادت دیرینه دارم و به همین لحاظ از روی نهایت صمیمیت و صداقت مطالبی را که مربوط به دندان پزشکی و دندان پزشکان کشور است به عرض می رسانم.
اکثریت قریب به اتفاق دندان پزشکان شاغل در ایران فارغ التحصیل دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران هستند که آن جناب ریاست هیأت امناء آن دانشگاه را به عهده دارند. علاقه مندان به دندان پزشکی کشورتغییرات و تحولات این این دانشکده مادر را همیشه با دقت خاص تعقیب کرده در مواقع لزوم نظرات اصلاحی خویش را ابراز داشته اند.
رؤسای سلف دانشکه دندان پزشکی دانشگاه تهران هر چند نقاط ضعفی داشتند ولی هیچ گاه نظرات خصوصی خود را نسبت به کادر آموزشی آن دانشکده که صمیمانه عهده دار تعلیم و تعلم دانشجویان بودند به شدت وحدت اعمال نمی کردند و عرصه را بر آنان تنگ نه می نمودند تا مجبور باستعفا شوند.
متاسفانه با اجرای طرح جوان گرائی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران از مهرماه1348 به بعد و در این مدت کوتاه نحوه مدیریت مسئولین آن دانشکده طوری بوده است که دکتر آراکلیان، دکتر پرهامی و دکتر خاکسار از خدمت کناره گیری کرده کسی که مشاور آموزشی فدراسیون بین المللی دندان پزشکی است یعنی دکتر نواب تقاضای مرخصی طولانی نموده و اخیرا دکتر هاشمی استعفا داده و در بسیاری دیگر از اعضاء کادر آموزشی دانشکده مزکور روح یاس و بدبینی حکم فرما شده است.
بخش بیماری های دهان بیمارستان امیر اعلم که یکی از قسمت های خوب درمانی جهت بیماران و آموزشی جهت دانشجویان بود به علت سوء اداره وایجاد اشکالات جهت مسئول قبلی آن یعنی دکتر هاشمی عملا به صورت عاطل و باطل در آمده نه خدمتی به بیماران می کند و نه استفاده علمی به دانشجویان می رساند.
شاید اضافه بودن تعداد کادر آموزشی دانشکده لزوم تصفیه ای را ایجاد کند ولی راهی که انتخاب شده درست نیست و ادامه این رویه باعث می شود که دانشجویان از فیض محضرو تدریس افراد دانشمند و وارسته ای نظیر دکتر هاشمی و نامبردگان دیگر محروم شوند.
آقای نخست وزیر آن چه نوشتم عین حقیقت است و این فعل و انفعالات نه تنها باعث نگرانی دندان پزشکان در ایران است بلکه در سفر اخیر آمریکا همکاران ایرانی مقیم آنجا نیز از انتصابات اخیر این دانشکده متعجب بودند. صمیمانه استدعا دارد به مطالبی که معروض شد توجه خاص مبذول فرمایند.
با تقدیم احترام- دکتر محمد علی افتخاری


برگزاری کنگره های علمی و مراسم روز دندان پزشکی دو برنامه اصلی از سری فعالیت های سالیانه جامعه بوده که نظر به اهمیت موضوع شرح آن ها جداگانه خواهد آمد. در این برنامه ها وزارتخانه های بهداری- خارجه اطلاعات- فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش همکاری لازم را با جامعه دندان پزشکی داشته اند.
جامعه در دوران فعالیت خود وسیله جلب45 دانشمند خارجی را جهت مسافرت به ایران و ایراد سخنرانی علمی فراهم آورده است نظیر پروفسور سررابرت برادلو(انگلستان) -  پرفسور دشوم(فرانسه) - پروفسور لیسل(سوئد)- ژنرال شایرا و دکتر هیلن براند(امریکا)- پروفسور هان(آلمان) و غیره. هم چنین علاوه بر کنگره ها موفق شده است کنفرانس های ماهانه دندان پزشکی درباره موضوعات جدید ترتیب دهد.
جامعه از بدو تأسیس با وزارت بهداری در ارتباط بوده و در مورد تساوی حقوق دندان پزشکان، قانون واگذاری امور مردم به مردم، لایحه قانون تأسیس خدمات درمانی و با لاخره قضیه دندان سازان پراتیکی مذاکرات مکرر داشته است و در این ارتباط دکتر فریدون فرزین- دکتر حسین نواب- دکتر عمران بختیاری- دکتر محمد علی افتخاری- دکتر محمد علی صدر عاملی و دکتر لهراسب فرارونی همکارانی داشته اند.
جامعه نسبت به موضوع دندان سازان پراتیکی حساسیت خاص داشته و از طرق مختلف در صدد پیداکردن راه حل برای این امر بوده است. اولین طرح جامعه راجع به دندان سازان پراتیکی در سال1346 تقدیم دولت شد و پس از آن جلسات متعددی در وزارت بهداری تشکیل شد که منجر به تنظیم متن ماده واحده ای گردید و آخرین جلسه راجع به این موضوع در تاریخ26 مرداد ماه1351 در وزارت بهداری تشکیل شد.
مجموعه اقدامات جامعه راجع به دندان سازان پراتیکی به زودی به صورت جزوه جداگانه منتشر خواهد شد.
جامعه با وزارت دارائی در ارتباط چندین ساله بوده و در مراحل تدوین و بررسی مجلسین نسبت به قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه1345 مجدانه اقدام کرده است و پس از اجرای قانون مذکور در کمیسیون استهلاکات و کمیسیون ضرایب مالیاتی و کمیته مالیاتی نظام پزشکی نماینده داشته است.
نمایندگی جامعه دندان پزشکی در تماس با وزارت دارائی طی چند سال گدشته و شرکت در کمیسیون های یاد شده با دکتر محمد علی افتخاری بوده است.
جامعه دندان پزشکی از نظر تعرفه واردات و صادرات و رفع مشکلات گشایش اعتبار جهت وارد کنندگان محصولات دندان پزشکی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تماس بوده و دکتر افتخاری- دکتر تاج- دکتر صدر عاملی و دکتر اورانسیان در این تماس ها دخالت داشته اند. طبق موافقت نامه موجود هم اکنون ورود طلای دندان پزشکی به کشور، با نظر جامعه دندان پزشکی و تعیین سهمیه جهت وارد کننده و معرفی آن از طرف جامعه به بانک مرکزی صورت می گیرد.
شورای پول و اعتبار
دبیر کل
تاریخ10/6/44
شماره51


جامعه دندان پزشکان ایران 
تقاضای شماره7489 مورخ12/3/44 جامعه درباره اجازه ورود طلای مورد نیاز دندان پزشکان در یک صد و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ12 مرداد1344 مطرح شد و مقرر گردید اجازه ورود سالیانه تا یک صد کیلو گرم انواع آلیاژهای طلای مخصوص مصرف دندان- پزشکی به آن جامعه داده شود که مستقیماً یا توسط  نمایندگی که معرفی خواهند نمود فقط از طریق گشایش اعتبار اسنادی در یک بانک معین عمل شود و طبق مذاکراتی که با دکتر آلفرد اوانسیان نماینده جامعه به عمل آمد قرار شد بانک عامل، بانک ملی ایران تعیین گردد بنابراین خواهشمند است نماینده آن جامعه به اداره خارجه بانک ملی ایران مراجعه نمایند و شعبه ای  را که مناسب می دانند تعیین کنند تا بانک ملی ایران به شعبه مذکور اجازه افتتاح اعتبار صادر کند.
امضاء

رونوشت این نامه برای اطلاع بانک ملی و اداره کل گمرک ارسال گردیده است.
جامعه دندان پزشکی از یک سال قبل ارتباط  بیشتری با وزارت علوم و آموزش عالی برقرار کرده است زیرا این وزارت خانه با دور اندیشی لازم برنامه های طویل المدتی در جهت همکاری با انجمن های علمی طرح کرده و به مرحله اجرا گزارده است نتایج سودمندی خواهد داشت هم چنین در مورد ارزشیابی مدارک تحصیلی مربوط به دندان پزشکی و رشته های وابسته، نماینده جامعه دندان پزشکی در کمیسون مربوطه در وزارت علوم شرکت می کند ولی با لاخره و بتدریج که صلاحیت و امکانات جامعه دندان پزشکی برای مقالات مملکتی بهتر و بیشتر آشکار شود بسیاری از موضوعات با نظارت وزارت خانه ی مربوطه به جامعه دندان پزشکی احاله خواهد شد که ارزشیابی مدراک، یکی از آن هاست.
جامعه با اطلاع از اشکالات شروع کار دندان پزشکی و سرمایه سنگینی که باید صرف این کار به کنند از سال1344 ترتیب اعطای وام به دندان پزشکان را توسط بانک بازرگانی و از دو سال قبل توسط بانک صادرات داد که گشایش نسبی برای همکاران بوده است. ولی به طور کلی جامعه معتقد است که خدمات تعاونی برای دندان پزشکان بایستی گسترش یابد و با کمک دولت ترتیب صحیحی جهت حمایت از دندان پزشکان که کاری فرساینده دارند داده شود.


جامعه دندان پزشکی و ارتباط  با نظام پزشکی   
صنفی پزشکی که در بسیاری از موارد می تواند موجبات تسهیل کار نظام پزشکی را فراهم سازد مطالب زیر را یاد آور گردد.
در حال حاضر طبق قوانین و مقررات جاری کشور جمعیت های مختلف پزشکی  دروزارت کار یا اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و این دو مرجع به دو یا چند جمعیت از یک صنف که مختصر اختلاف نامی با هم داشته باشند رسمیت می دهند و این موضوع به همان   جامعه باوقوف کامل بر اهمیت سازمان نظام پزشکی از ابتدای تشکیل این سازمان همکاری با آن را شروع کرده است و در انتخابات دوره اول سازمان مرکزی دکتر نواب و دکتر بختیاری و در دوره دوم که تا اردیبهشت1353 مدت اعتبار آن است دکتر نواب و دکتر افتخاری کاندیدای جامعه دندان پزشکی برای عضویت در هیأت مدیره مرکزی نظام پزشکی بودند که انتخاب شدند. در هیأت مدیره های نظام پزشکی شهرستان ها کلیه دندان پزشکان منتخب، عضو جامعه دندان پزشکی می باشد.
جامعه معتقد به فعالیت علمی بوده و این امر را با همکاری و در چهارچوب برنامه های نظام پزشکی به مرحله اجرا درآورده است و به همین جهت برنامه کنفرانس های علمی ماهانه جامعه که مورد استقبال و توجه همکاران قرار گرفته است از یک سال قبل در محل سازمان نظام پزشکی برگزار می شود و وسایل و امکانات این سازمان تأثیر خوبی در اجرای برنامه ها داشته است.


پیشنهاد جامعه برای طرح نظام پزشکی
رییس کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی
اینک که طرح نظام پزشکی در آن کمیسیون محترم مطرح است لازم می داند در مورد جوامع گونه که عملا ثابت شده باعث تشتت امور صنفی می گردد.
جامعه دندان پزشکی ایران که در عرض سه سال و اندی توانسته است بیش از پنجاه در صد از1200 نفر مجموع دندان پزشکان کشور را در تشکیلات صنفی خود متمرکز نماید با مطالعات و تجارب لازمه مواد زیر را پیشنهاد می کند که در صورت امکان به طرح نظام پزشکی اضافه شود:
ماده1- بررسی و تأیید اساسنامه جمعیت های صنفی پزشکی- دندان پزشکی  و دارو سازی بهخ نظام پزشکی است.
ماده2- نظام پزشکی هر یک از رشته های پزشکی – دندان پزشکی و داروسازی فقط یک جمعیت را به رسمیت خواهند شناخت و با آن جمعیت در امور مربوطه مشموره خواهد کرد.
تبصره"تشکیل انجمن های مختلف در رشته های گوناگون تخصصی پزشکی- دندان پزشکی و دارو سازی به صورت وابسته به جمعیت اصلی مجاز است.

جامعه دندان پزشکی در کمیته های مختلف نظام پزشکی در دوره اول و دوم توسط  نمایندگان خود همکاری صمیمانه ابراز داشته و علاقه مندی به کار مثبت را نشان داده است.
نظام پزشکی برنامه های مفید و وسیعی دارد که مستلزم کار جدی از طرف اعضاء هیأت مدیره و سایر علاقه مندان است و جامعه دندان پزشکی با درک این واقعیت آمادگی و امکانات خود را در اختیار نظام پزشکی گذارده است.
تنها سمیناری که نظام پزشکی تاکنون ترتیب  داده سمینار مسائل دندان پزشکی بوده است که چنان چه مصوبات آن سمینار به مرحله عمل در می آید نتایج مفیدی عاید می شد.

متن مصوبه کمسیون ضوابط  تخصصی نظام پزشکی که نمایندگان جامعه در آن شرکت داشته اند 
 ماده1- در مورد ارزشیابی مدارک تخصصی دندان پزشکان به طور کلی دو گروه مطرح می باشند:
الف: دارندگان مدارک تحصیلی و کارورزی دانشگاه ها و موسسات خارج از کشور
ب: افرادی که احیاناً دوره های آسیستانی و یا دستیابی دانشکده های دانشگاه های داخل کشور را دیده اند.
الف- در مورد دارندگان مدرک تحصیلی و کارورزی دانشگاه ها و مؤسسات خارج از کشور باید توجه داشت که برنامه های تحصیلی در کشور های مختلف و دوره های دندان پزشکی متفاوت می باشد، مع ذالک می توان گروه بندی کلی ذیل را به منظور تعیین درجه تخصص در نظر گرفت:
1- دارندگان دیپلم( بورد) تخصص صادره ازآمریکا و یا کشورهائی که سیستم آموزش عالی مشابه آمریکا می باشد.
2- دارندگان گواهی نامه تخصص رسمی از انگلستان و یا کشورهائی که سیستم آموزشی آن ها مشابه انگلستان می باشد.
3- دارندگان گواهی نامه تخصص رسمی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی معتبر کشورهای آلمان و فرانسه و یا کشورهائی  که سیستم آموزشی آن ها مشابه به دو کشور مذکور می باشد.
4- افرادی که پس از دریافت درجه دکترا دندان پزشکی حداقل سه سال تحصیلی تمام وقت یا معادل آن به صورت نیمه وقت در یک رشته تحصیلی دندان پزشکی در دانشگاه ها و مؤسسات معتبر مورد تأیید کشورصادر کننده خارجی و ایران، تحصیل و کارورزی کرده باشند، منوط به این که حداقل دو سال تحصیلی تمام وقت یا معادل آن از مجموع  سه سال در یک کشور انجام شده است.
تبصره1- در مورد جراحی دهان( فک و دهان) دوره تحصیل و کارورزی حداقل سه سال تمام وقت یا معادل آن به صورت نیمه وقت می باشد که شامل یک سال علوم پایه و دو سال تجربیات کلینیکی و بیمارستانی در مراکز علمی معتبر مورد قبول و تائید کشور مربوطه و ایران خواهد بود، منوط بر این که تجربیات مذکور مترقیانه( نظیر انترنی و رزیدنسی) باشد.
تبصره2- کلیه گواهی نامه های صادره از دانشگاه ها مؤسسات خارج بایستی به تائید مقامات مربوطه در کشور صادر کننده رسیده باشد و مراکز صادر کننده گواهی نامه نیز مورد تائید دولت ایران باشد.
تبصره3- در صورتی دوره های نیمه وقت مورد قبول خواهد بود که مجموعاً از نظر کیفیت برنامه و ساعت آ موزشی و کارورزی معادل مدت لازم برای تمام وقت باشد. ضمناً دوره های کوتاه مدت( باز آموزی) مورد قبول نه می باشد.
ب: دوره های آسیستانی و یا دست یاری رشته های مختلف دندان پزشکی دانشگاه های داخل کشور در صورتی به عنوان و یا جزء دوره های تخصصی محسوب خواهند شد که برنامه های آموزشی و کارورزی آن ها مشخص و معین بوده و داوطلب، شرائط مندرج در بند4 را کسب نموده باشد.
ماده2- برای تطبیق وضع متقاضیان رشته های تخصصی دندان پزشکی با مفاد مقررات فوق کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت علوم و آموزش عالی و نظام پزشکی و دانشکده ها ی دندان پزشکی واقع در تهران تشکیل خواهد شد.


کنگره های دندان پزشکی
برای جامعه دندان پزشکی ایران افتخاری است بزرگ که مبتنکر برگزاری کنگره های دندان پزشکی در ایران بوده است زیرا تا قبل از تأسیس این جمعیت هیچ کنگره دندان پزشکی در کشور ما تشکیل نه شده بود و جامعه دندان پزشکی فقط 8 ماه  پس از تشکیل و بعد از آن هکم همه ساله در شهریور ماه توفیق برگزاری کنگره های علمی را داشته و از این راه بر افتخارات میهن عزیز ما ایران افزوده است.
 آنان که دست اندر کار تشکیل کنگره ها هستند به خوبی می دانند که اشکالاتی در سر راه برگزاری یک کنگره وجود دارد ولی جمعیت جوان جمعیت دندان پزشکی به همت گردانندگان با ایمان خود توانسته است بر مشکلات فائق آیدو در این خدمتی در خور تقدیر انجام دهد.

تا قبل از این کنگره ها، معلومات اکثر دندان پزشکان ایران منحصر به محفوظات و اطلاعاتی بود که در دوره تحصیل دانشکده اندوخته بودند و اغلب سیر قهقرائی می پیمودند. ولی تشکیل کنگره های علمی از طرف جامعه دندان پزشکان شرکت کننده تبدیل به یک دوره باز آموزی شد و به همین جهت شرکت در کنگره ها مورد استقبال هم کاران تهرانی و شهرستانی قرار گرفت و آنان با قبول زحمت و ضرر هزینه سفر و تعطیل مطب از شهرستان ها به تهران آمدند تا در کنگره ها شرکت کنند.
تشکیل کنگره در نیمه دوم شهریور ماه هر سال در اساسنامه جامعه پیش بینی شده و هیأت مدیره های وقت جامعه صمیمانه به این مهم عمل نموده اند جای شک نیست که تشویش و تأیید ... و فرح از اقدامات جامعه، پشتیبان ادامه این فعالیت های علمی بوده و مشکلات کار را برای گردانندگان جامعه هموار کرده است.

دکتر افتخاری هنگام سخنرانی در افتتاحیه کنگره هفتم

دکتر افتخاری هنگام سخنرانی مراسم افتتاح کنگره هفتم 

جامعه اکنون در آستانه برگزاری دهمین کنگره علمی سالانه است و از9 کنگره گذشته 4 کنگره با پیام ...4 کنگره با تشرف فرمائی یا پیام فرح و یک کنگره با تشریف فرمائی والا حضرت اشرف برگزار شده است و تمام این افتخارات زیب تاریخچه خدمات جامعه دندان پزشکی ایران می باشد.
برگزاری کنگره ها وسیله ای بوده تا دندان پزشکان ایرانی تجدید معلومات کرده و اطلاعات جدیدی در رشته خود فرا گیرند و مسافرت و شرکت دانشمندان خارجی در این کنگره ها موثری برای شناساندن ترقیات کشورما به آنان و ارتباط دندان پزشکان ایرانی با شخصیت های جهانی بوده است و جامعه دندان پزشکی از توفیقی که در برگزاری کنگره های علمی داشته بی نهایت مفتخر و سربلند است.

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

ردیف جلو سه نفر از پروفسورهای خارجی شرکت کننده در کنگره دوم

 
پیام به مناسبت روز دندان پزشکی 24 دی ماه سال 1346
روز دندان پزشکی 24 دی ماه سال روز تأسیس جامعه دندان پزشکی ایران را به عموم دندان پزشکان تبریک می گویم.
جمعیت های صنفی که در راه خدمت به مردم گام بر می دارند مسئولیتی بزرگ بر عهده دارند و این مسئولیت در مورد خدمات بهداشبی سنگین تر است. اجتماع ما احتیاج به همکاری بیشتر در زمینه مسنئل بهداشتی دارد تا تمام افراد ملکت بتوانند از نعمت سلامت نسبی برخوردار شوند و به سالم سازی محیط کمک کنند.
خدمات دندان پزشکی نیز به نوبه خود دارای اهمیت فراوان است و دندان پزشکان که در چند سال اخیر بیش از پیش به انجام وظایف اجتماعی رغبت نشان می دهند باید فعالیت بهداشتی و تخصصی خود رادر سطح مملکت گسترش دهند و از امکاناتی که در شرایط حاضر وجود دارد استفاده نماید. برای کلیه دندان پزشکان توفیق خدمت آرزو می کنم.

روز دندان پزشکی 24 دی ماه 


موهبتی که ... دانش پرور ما با فرمان نام  گذاری سال روز تأسیس جامعه دندان پزشکی ایران یعنی 24 دی ماه به نام روز دندان پزشکی به دندان پزشکان اعطاء فرمودند شوق خدمت آنان را صد چندان کرد و از سال1342 همه ساله به مناسبت روز دندان پزشکی برنامه مفصلی در تهران و شهرستان ها و روستاها برگزار شده است و به کمک این برنامه ها بوده که هم میهنان عزیز ما از هر طبقه و دسته ای بیش از پیش متوجه اهمیت بهداشت دهان و دندان شده اند.


بیانات نخست وزیر در مراسم روز دندان پزشکی1346
تقریبا جهار سال است که شخصا ناظر فعالیت های جامعه دندان پزشکی ایران هستم که در روز مقرر این مراسم را اجرا می کنند. دستگاه های دیگر نیز باید از جامعه یاد بگیرند و چنین ایمان و  اعتقادی به وجود بیاورند که نظیر این مراسم برای اولین و آخرین بار اجرا نشود.
واقعا به شما تبریک می گویم.
با خلوص نیت و علاقه ای که به این دسته از هم وطنان دارم خواه ناخواه گاهی بدون اسلحه مجبورم زیر دست شما روی صندلی دندان پزشکی به نشینم و منتظر لطف شما باشم.
خیلی خوشوقتم امسال تقاضاهایی که طرف دکتر بختیاری به سمت دبیر جامعه شد بسیار معقول و قابل اجراست.
در مورد معاون دندان پزشک وزیر بهداری سال گذشته هم صحبت کردیم این طور به نظر می رسد که وزیر بهداری دندان های جمعیت تان را شمرده. شما باید کاری کنید که ایشان حتما قبول نمایند.
به نظرم تا به حال اقدام جدی نه کرده اید ما برای این قسمت بهداری نیز اهمیت به سزائی قائلیم.

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

در این جا صحبت از دندان پزشکانی که برای باز کردن مطب در برابر مشکلاتی هستند شد. بنده خیال می کنم در برنامه ای که برای پزشکان تنظیم شد که به آن ها وام داده شود تا به توانند گروه های مختلف تشکیل داده و بیمارستان دائر کنند به توانیم موضوع دندان پزشکی را هم مورد مداقه قرار به دهیم تا اینکه به توانند بخصوص در خارج از تهران مطب دائر نمایند و از این نوع وام استفاده کنند و بعد از مدتی به جای پرداخت اقساط وام به توانند خدمات بهداشتی در اختیار مقامات دولتی قرار دهند و بیمارانی که از طریق شهرداری ها معرفی می شوند درمان نمایند. من تصور می کنم راه حل این مسئله از طریق وزارت بهداری و دکتر بیگلر بیگی تهیه و پیشنهاد شود.
شک و تردید نیست که دندان پزشکی همان طوری که این جا گفته شد یک حرفه بسیار مهم است و ما نباید همیشه به فکر درد دندان خودمان باشیم بلکه باید به درد دندان پزشک هم رسید.
این اواخر ملاحظه می شود که در دنیا پیوند قلب و غیره انجام می گیرد امیدوارم شما روزی به توانید دندان عقلی را که به بعضی از ماها که احتیاج داریم پیوند کنید.
به هر حال دولت از شما حمایت می کند و تا آن جای که ممکن است و قادر باشیم، به توسعه این حرفه کمک خواهد شد و تقاضایی که جامعه دندان پزشکی دارد و من ملاحظه می کنم که تقاضای صحیح و منطقی می  باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در مورد کمبود دندان پزشک و اشخاصی که در بعضی از نقاط کشور بدون اطلاع از علوم و فنون جدید دخالت در امور بهداشتی  می نمایند با تعداد دندان پزشکی که وارد بازار کار می شود این عده به حرفه های دیگر انتقال می یابند.
خود خانم ها و آقایان اطلاع دارند که ... علاقه زیادی به این جامعه و تمام جوامعی که مربوط به بهداشت عمومی مردم است دارند. وزارت بهداری نیز به اقدام های آهسته که امیدوارم قدم های سریع تری بردارد از معالجه به طرف بهداشت می رود و می تواند با کمک پزشکان و دندان پزشکان بهداشت صحیحی برای عموم ملت فراهم نماید و به اتفاق به توانیم رضایت مندی ... و ملت ایران را به دست آوریم.

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران


متن سخنرانی دبیر جامعه دندان پزشکی ایران به مناسبت روز دندان پزشکی1346
آقای نخست وزیر، حضار محترم
از این که با قبول زحمت مجلس ما را به قدوم خود مزین فرموده اید مراتب تشکر کلیه دندان پزشکان را تقدیم می دارد. پنج سال قبل در چنین روزی جامعه دندان پزشکی ایران تأسیس شد و با استظهار به مراحم ... فعالیت های خود را در جهت هدف های انقلاب و ... شروع کرد. قبول استدعای جامعه از پیشگاه ... دایر به نام گذاری سال روز تأسیس جامعه دندان پزشکی ایران یعنی24 دی ماه به نام روز دندان پزشکی افتخاری بود که نصیب کلیه دندان پزشکان کشور گردید.
موفقیت دیگر جامعه دندان پزشکی ایران پذیرفته شدن به عضویت فدراسیون بین المللی دندان پزشکی بود که کمک موثری به شناساندن دندان پزشکی کشور از طریق امکان شرکت در مجامع بین المللی نمود و تشکیل کنگره های علمی سالانه از طرف جامعه و شرکت اساتید خارجی در این کنگره ها مکمل این شناسایی گردید.
موفقیت دیگر جامعه دندان پزشکی ایران پذیرفته شدن به عضویت فدراسیون بین المللی نمود و تشکیل کنگره های علمی سالانه از طرف جامعه و شرکت اساتید خارجی در این کنگره ها مکمل این شناسائی گردید.
باکمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که نماینده جامعه دندان پزشکی ایران با سمت نماینده فدراسیون بین المللی دندان پزشکی در هفده همین دوره جلسات سازمان بهداشت جهانی منطقه شرق مدیترانه شرکت نمود و پیشنهادات مفیدی در جهت بهبود وضع دندان پزشکی این منطقه ارائه داد که مورد توجه قرار گرفت. هم چنین بنا به دعوت سازمان بهداشت جهانی دو تن از اساتید دندان پزشکی کشور درسمینار دندان پزشکی بین المناطق که در آذر ماه گذشته در دهلی نو تشکیل شد شرکت نمودند و یکی از ابتکارات ... را که تعمیم و تفهیم بهداشت دهان و دندان در سطح روستاها توسط دندان پزشکان سپاهی بهداشت بود به طور کامل توجیح کردند و این ابتکار مفید و موثر مورد استقبال اولیاء سازمان بهداشت جهانی و شخصیت های دندان پزشکی که از نوزده کشور مختلف در آن سمینار شرکت داشتند قرار گرفت و اجرای آن جزو مصوبات سمینار مذکور به کلیه دول توصیه شد. در مراسم روز دندان پزشکی پیش نخست وزیر اشاره فرمودند: که شایسته است وزارت بهداری یک معاون دندان پزشک نیز جهت بررسی طرح ها و اجرای برنامه های مربوط به دندان پزشکی کشور داشته باشد.
خوشوقت است به اطلاع به رساند که نظر نخست وزیر محبوب ما در سمینار فوق الذکر مطرح و به اتفاق آراء مورد تأیید قرار گرفت و اجرای آن به دولت ها پیشنهاد شد.
کوشش های که در پنج سال گذشته از طرف جامعه دندان پزشکی ایران به طرق مختلف انجام گرفته سهم موثری در جلب توجه عموم به بهداشت دهان و دندان داشته است و اکنون لزوم برنامه ریزی کامل جهت خدمات دندان پزشکی کشور بیش از هر وقت دیگر احساس می شود.
رفع کمبود دندان پزشک- تأمین گروه های کمکی دندان پزشکی- هماهنگ نمودن برنامه های آموزش و تعمیم درمان و پیش گیری بیماری های دهان و دندان از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. جای تأسف است که با وجود کمبود دندان پزشک در کشور هم اکنون عده ای دندان پزشک به علت اشکالات مختلف به مشاغل دیگر اشتغال دارند.
وجود شاغلین غیر مجاز یکی از موثرترین عوامل دل سردی دندان پزشکان جوانی است که با نهایت علاقه و امید و آرزوی فراوان شروع به کار می کنند.

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

دکتر بختیاری دبیر جامعه 


امید است مطالعات اخیر وزارت بهداری در این زمینه منتج نتیجه ای شود و لایحه مربوط به شاغلین غیر مجاز دندان پزشکی به زودی به مجلسین تقدیم و از تصویب به گذرد.
گرانی وسائل دندان پزشکی به واسطه بالا بودن سود بازرگانی و تعرفه گمرکی نیز یکی از مشکلات دندان پزشکان جوان است. جامعه در این خصوص با مقامات مربوط در تماس می باشد شاید به توان تجدید نظری در این مورد نمود.
نداشتن سرمایه اولیه برای اکثر دندان پزشکان جوان جهت شروع به کار مشکل مهم دیگری است که با استفاده از طرح های تعاونی امید است به توان این مشکل را هم به راحتی حل کرد. به طور کلی در تمتم دنیا ایجاد دانشکده دندان پزشکی و تحصیل رشته دندان پزشکی و هم چنین تهیه وسایل کار برای دندان پزشک گران تمام می شود و در حقیقت پر خرج ترین رشته دانشگاهی است بنابراین جای بسی خوشوقتی است اگر دولت برای حداکثر بهره برداری از نیروی فارغ التحصیلان این رشته پیش بینی های موثری بنماید و نسبت به توسعه و تقویت دانشکده های دندان پزشکی و کمک بیشتر به دندان پزشکان جوان تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید.
در این هنگام که برنامه های چهارم تحت رهبری ... در شرف اجراست جامعه دندان پزشکی ایران بار دیگر آمادگی خود را جهت هر نوع همکاری اعلام داشته توفیق اولیاء محترم دولت بخصوص وزارت بهداری را در خدمت بهداشتی آرزومند است.
روز دندان پزشکی در سال نمای انتشاراتی وزارت اطلاعات ثبت شده و نام جامعه دندان پزشکی به عنوان مجری این طرح نوشته شده است به همین جهت همه ساله دو ماه قبل از روز دندان پزشکی جلساتی با شرکت نمایندگان جامعه و وزارت خانه های بهداری- کشور- اطلاعات- فرهنگ و هنر- آموزش و پرورش و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تشکیل می گردد و وزارت اطلاعات بر اساس مذاکرات انجام شده، برنامه انتشاراتی لازم را تهیه و به مراجع اجرائی ابلاغ می کند.
اسامی سرپرستان کمیته های روز دندان پزشکی در8 سال گذشته و هم چنین برنامه انتشاراتی سال1350 برای نمونه ذیلا درج می شود:
دکتر همایون فر    1343     
دکتر همایون فر    1344
دکتر افتخاری       1345
دکتر صدر عاملی  1346      
دکتر فرارونی      1347
دکتر همایون فر    1348
دکتر سیف           1349
دکتر نادر            1350


1350 سال کورش بزرگ
برنامه انتشاراتی روز دندان پزشکی 24 دی ماه سال1350 شماره 49
به فرمان ... روز 24 دی ماه سال روز تأسیس جامعه دندان پزشکی ایران به نام روز دندان پزشکی ایران نامیده شده است، هدف اصلی جامعه دندان پزشکی در برگزاری مراسم این روز کمک به بالابردن سطح بهداشت عمومی و کاهش آلام جسمانی مردم است.
جامعه دندان پزشکی ایران باشعار " کسب دانش بیشتر برای خدمات بهداشتی بهتر" به مناسبت این روز فعالیت هائی به عمل می آورد.
به منظور منعکس نمودن این فعالیت ها و پیشرفت های علم دندان پزشکی در ایران و هم چنین جلب هرچه بیشتر مردم به رعایت نکات بهداشت دهان و دندان این برنامه انتشاراتی فراهم شده است که به موقع به مرحله اجرا گذارده شود.
مراسم
از ساعت17 روز پنجشنبه23 دی ماه مراسمی با حضور عده ای از شخصیت های مملکتی در هتل اینترکنتینا نتال برگزار می شود. جامعه دندان پزشکی ایران برنامه این مراسم را به طور جداگانه تهیه و اجرا خواهد کرد. از این مراسم:
الف- فیلمبردار وزارت فرهنگ و هنر فیلم خبری تهیه خواهد کرد.
ب- عکاس سرویس عکاسی خبر گزاری پاریس عکس های خبری تهیه می کند.
پ- خبرنگار خبر گزاری پاریس خبر و گزارش تهیه خواهد نمود.
ت- فیلم بردار تلویزیون ملی ایران جهت تهیه فیلم خبری دعوت خواهد شد.
سخنرانی
1- سخن رانان جامعه دندان پزشکی ایران روز23 دی ماه در سراسر کشور در مدارس تعیین شده حضور خواهند یافت و برای دانش آموزان پیرامون روز دندان پزشکی و بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان سخن رانی هائی به عمل خواهد آورد.
2- به مناسبت روز دندان پزشکی موضوع انشاء دانش آموزان به بحث پیرامون این روز خواهد بود. وروزنامه های دیواری مطالبی به این مناسبت انتشار خواهند داد. وزارت آموزش و پرورش بخشنامه ای به واحدهای فرهنگی در سراسر کشور به منظور ایجاد تسهیلات جهت سخن رانان جامعه صادر خواهد کرد.
3- سپاهیان بهداشت و افسران آموزش بهداشت در حوزه های مأموریت خود سخن رانی های بهداشتی پیرامون بهداشت دهان و دندان ایراد خواهد نمود.
"سازمان سپاه بهداشت بخشنامه لازم را به موقع صادر خواهد کرد"
4- روز23 دی ماه سپاهیان دانش نیز در مراکز آموزشی خود ضمن آموزش عملی بهداشت دهان و دندان در این باره سخن رانی خواهد کرد.
" از طرف سازمان سپاه دانش به مراکز آموزشی بخشنامه لازم ارسال می شود".
نشریه جامعه دندان پزشکی ایران که حاوی مطالبی پیرامون بهداشت دهان و دندان و روز دندان پزشکی می باشد از طریق سازمان های سپاه بهداشت و دانش جهت استفاده سپاهیان فرستاده می شود.
5- در مراکز آموزش سپاهیان دختر و پسر به کمک چندتن از دندان پزشکان پیرامون بهداشت دهان و دندان و طرز صحیح مسواک کردن و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان به آنان تعمیم داده خواهد شد.
نمایشگاه
1- توسط جامعه دندان پزشکی ایران نمایشگاهی از کاریکاتورها و نشریات دندان پزشکی و عکس هائی ازفعالیت های دندان پزشکی در ایران در محل برگزاری مراسم ترتیب داده خواهد شد.
2- ویترین های وزارت اطلاعات با عکس های مراسم این روز تزئین می شود.

برنامه انتشاراتی
خبر گزاری پاریس:
1- نماینده خبر گزاری پاریس در مراسم این روز شرکت خواهد نمود و خبر های لازم را تهیه خواهد کرد. ضمناً عکاس خبر گزاری پاریس نیز به این مراسم دعوت می شود تا عکس های لازم را تهیه نماید.
تعدادی از این عکس ها جهت نصب در ویترین های وزارت اطلاعات در اختیار اداره کل اطلاعات گذاشته می شود.
2- ضمن مصاحبه ای که با یکی از اعضاء جامعه دندان پزشکی به عمل می آید خدمات و فعالیت های جامعه دندان پزشکی تشریح خواهد شد.
رادیو ایران
با نظر شورای عالی برنامه های رادیو ایران در روزهای23 و 24 دی ماه مطالبی درباره بهداشت دهان و دندان و روز دندان پزشکی عنوان خواهد شد و مصاحبه هائی ترتیب خواهد یافت."
جامعه دندان پزشکی ایران در خواست نموده است که برنامه مرزهای دانش روز پنجشنبه23 دی ماه به بحث درباره علم دندان پزشکی و پیشرفت های آن اختصاص یابد و سخنران برنامه را نیز معرفی خواهد کرد.
اداره کل سینمائی کشور، وزارت فرهنگ و هنر
1- اداره کل امور سینمائی کشور باهم کاری وزارت بهداری و جامعه دندان پزشکی ایران فیلم کوتاهی که نشان دهنده طرز صحیح مسواک کردن و نگه داری از دندان ها می باشد تهیه خواهد نمود.
سناریوی این فیلم توسط جامعه دندان پزشکی ایران و با هم کاری وزارت بهداری تهیه و در اختیار اداره کل امور سینمائی کشور قرار خواهد گرفت، این فیلم در روزهای25 و22،23،24 دی ماه در سینماهای تهران نمایش داده خواهد شد.
2- این فیلم در اختیار تلویزیون ملی ایران گذاشته خواهد شد تا در زمان های مناسب در روزهای مذکور از تلویزیون ملی ایران و تلویزیون های شهرستان ها نشان داده شود.
3- هم چنین کپی های این فیلم در اختیار شبکه سینما سیار کشور قرار می گیرد تا از شبکه سینما سیار در سراسر کشور به موقع به معرض نمایش گذارده شود.
تلویزیون ملی ایران
1- فیلم بردار تلویزیون ملی ایران جهت تهیه فیلم خبری به مراسم این روز دعوت خواهد شد.
2- در برنامه کودک تلویزیون ملی ایران با هم کاری جامعه دندان پزشکی برنامه ویِژه ای برای آموزش بهداشت دهان و دندان و طرز صحیح مسواک کردن تهیه و اجرا خواهد شد.
3- با دبیر جامعه دندان پزشکی ایران مصاحبه کوتاهی به عمل خواهد آمد در این برنامه دو نفر از اعضاء هیأت مدیره جامعه نیز شرکت خوانهد داشت.
4- فیلم تهیه شده از مراسم این روز و سایر فیلم های مربوط به بهداشت دهان و دندان از تلویزیون ملی ایران و تلویزیون های سراسر کشور نمایش داده می شود" فیلم های بهداشتی را جامعه دندان پزشکی ایران در اختیار تلویزیون ملی ایران قرار خواهد داد".
5- فیلم کوتاهی که به منظور آموزش صحیح مسواک کردن و نگهداری دندان ها با همکاری وزارت فرهنگ و هنر و وزارت بهداری تهیه می شود در روزهای 23 و24 و 25 دی ماه در زمان های مناسب از تلویزیون نمایش داده خواهد شد" کپی این فیلم در اختیار تلویزیون شهرستان ها قرار خواهد گرفت، این فیلم صرفاٌ جنبه آموزشی خواهد داشت".
نشریات
1- نشریه ای که حاوی مطالب بهداشتی دهان و دندان و نحوه مسواک کردن و نگه داری آن ها باشد وسیله جامعه دندان پزشکی ایران تهیه خواهد شد این نشریه در مدارس، پرورش گاه ها، کارخانه ها و روستاها توضیع خواهد شد.
2- از طرف وزارت بهداری پستری به مناسبت روز دندان پزشکی چاپ و منتشر خواهد شدطرح این پوستر قبل از انتشار جهت بررسی و تأیید به اداره کل اطلاعات فرستاده خواهد شد.
3- برای آشنا ساختن مردم به بهداشت دهان و دندان از طرف وزارت بهداری تعدادی بروشور که حاوی مطالبی پیرامون بهداشت دهان و دندان باشد چاپ و توضیع می شود.
4- در نشریه سپاهیان دانش مقاله هائی برای راهنمائی سپاهیان دانش جهت سخن رانی آنان چاپ خواهد شد. در تهیه این مقاله جامعه دندان پزشکی ایران هم کاری خواهد کرد.
مطبوعات
1- تعداد15 مقاله مسستند بهداشتی وسیله جامعه دندان پزشکی ایران تهیه و از طریق اداره کل مطبوعات پس از بررسی به جراید ارسال خواهد شد.
2- نشریات جامعه دندان پزشکی از طریق اداره کل مطبوعات جهت استفاده به جراید فرستاده می شود.
استان ها
ادارات کل و ادارات اطلاعات استان ها بر اساس این برنامه و با توجه به امکانات محل برنامه های لازم را تهیه و اجرا نمود و چگونگی اجرای آن را جهت بررسی و اقدام به اداره کل اطلاعات ارسال خواهند داشت.
وزارت کشور
وزارت کشور مفاد این برنامه را به فرمانده های کل و نقاطی که وزارت اطلاعات نمایندگی ندارد اعلام خواهد کرد تا به کمک دندان پزشکان اقدامات لازم را جهت شناسائی روز دندان پزشکی و اجرای هدف های این برنامه انجام دهند.

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

جامعه در شهرستان ها
در مدت ده سال موجودیت جامعه هم کاران بسیاری در شهرستان ها در جهت پیش برد برنامه های جامعه مشارکت و فعالیت داشته اند که قسمت اعظم این کوشش ها به مناسبت روز دندان پزشکی عرضه شده است و ذیلا اسامی بعضی از آن ها را یادآور می شود:
خانم دکتر معیر- خانم دکتر بهامین- دکتر باز قلعه ای- دکتر اعتضادی- دکتر شرمین- دکتر سندوزی- دکتر حدادیان- دکتر ربیع زاده- دکتر مرحوم حقیقت کیش- دکتر قاضی نور- دکتر رحیم پور- دکتر فاضل- دکتر خامسی- دکتر بدخشان- دکتر کرندیان- دکتر شکوه زنگنه- دکتر معلمی- دکتر سوزن گر- دکتر کوپا- دکتر دانش بخش.
عکس های صفحات قبل نمونه ای از فعالیت های هم کاران شهرستانی در راه اشاعه بهداشت دهان و دندان می باشد.
این بود شمه ای از فعالیت های یک جمعیت خدمت کار که بنا به گفته دکتر جهان شاه صالح باید سرمشق سایر جمعیت های پزشکی کشور باشد.
البته فعالین جامعه دندان پزشکی به آن چه انجام داده اند قانع و راضی نیستند و امیدوارند شرایط و امکانات در آینده طوری باشد که بهتر به توانند دین خود را به میهن و جامعه ایرانی ادا نمایند.   

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران

کارنامه 10 ساله جامعه دندانپزشکی ایران


Tags: دکتر محمد علی افتخاری, تاریخ دندان پزشکی, جامعه دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 14476
کاربر مرتبط:  شماره ها:  تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383 | کتاب
جامعه دندان پزشکی ایران | نشریه
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
خبری
ترتیب انتشار:  تک شماره
صاحب امتیاز:  جامعه دندان پزشکی ایران
مدیر مسئول:  دکتر محمد علی افتخاری
روش انتشار:  چاپی Paper
امتیاز بازآموزی:  ندارد
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
عموم مردم
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* [email protected]